Wet- en regelgeving

Eigenmiddelenbeleid WSW blijft in praktijk ook in 2017 van kracht

Woningcorporaties die in hun scheidings- of splitsingsvoorstel rekening hebben gehouden met het eigenmiddelenbeleid van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), kunnen dit zo laten. Hoewel geldende bepalingen in de Woningwet het eigenmiddelenbeleid van het WSW op sommige punten mogelijk doorkruisen, zal de Autoriteit woningcorporaties (Aw) per geval samen met het WSW en de corporatie een oplossing zoeken. Dat meldt het WSW op zijn website.

Door het eigenmiddelenbeleid van het WSW trekken corporaties geen geborgde leningen aan wanneer zij zelf voldoende eigen geld in kas hebben. Het biedt corporaties de mogelijkheid om onder voorwaarden eigen middelen aan niet-DAEB-activiteiten te besteden.

Vanwege de mogelijke tegenstrijdigheid van de wettelijke bepalingen en het eigenmiddelenbeleid, besloot het WSW dat beleid af te schaffen. Maar wel pas op 1 januari 2018. Het WSW koos voor 2018, omdat veel corporaties in hun voorstel voor scheiding of splitsing in een DAEB- en een niet-DAEB-tak al rekening hielden met het eigenmiddelenbeleid.

Aandringen Aedes
Mede op aandringen van Aedes is nu deze oplossing bedacht: de wettelijke beperkingen zijn wel per 1 januari 2017 van kracht, maar de Aw bepaalt per corporatie of de inzet van eigen middelen past binnen de wettelijke regels, zoals vastgelegd in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (artikel 44).