Wet- en Regelgeving

Duidelijkheid rol WSW bij scheiden of splitsen

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) publiceerde op 22 september 2016 een aantal documenten over het scheiden en/of splitsen van woningcorporaties in een DAEB- en een niet-DAEB-tak. In een visie over scheiden en splitsen en verschillende richtlijnen geeft het WSW zijn rol weer.

Het WSW volgt in de documenten de lijn die de Autoriteit woningcorporaties (Aw) voert in haar beoordelingskader scheiden DAEB/niet-DAEB. Het WSW legt in zijn beoordeling van scheidings- en splitsingsvoorstellen de nadruk op de borgbaarheid van corporaties na scheiding of splitsing. De borgingsinstelling geeft op haar website een uitgebreide toelichting op de verschillende documenten.

Visie op scheiding en splitsing
In het document WSW-visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-DAEB-bezit geeft het WSW aan hoe de organisatie vanuit zijn risicoperspectief kijkt naar de verschillende vormen: administratieve scheiding, juridische splitsing en een hybride scheiding.

Richtlijn juridische splitsing
De richtlijn juridische splitsing beschrijft de voorwaarden waaronder het WSW goedkeuring verleent aan een juridische splitsing en de aanvullende voorwaarden waaraan een splitsing of hybride scheiding moet voldoen. Met de richtlijn hoopt het WSW de extra risico’s te verzachten die samenhangen met een juridische splitsing of hybride scheiding.

Richtlijn ongeborgde financiering
Met de richtlijn ongeborgde financiering verduidelijkt het WSW de voorwaarden waaronder het de financiering van niet-DAEB-bezit toestaat. Woningcorporaties mogen niet-DAEB-bezit volgens de nieuwe Woningwet niet meer met geborgde leningen financieren.

Richtlijn onderpand
Het ongeborgd financieren van niet-DAEB-investeringen vergt onderpand. Daarom paste het WSW ook de richtlijn onderpand, sectie vrijgave aan. De vrijgave is iets verruimd, zodat ook vrijgave van onderpand mogelijk is voor corporaties met een dekkingsratio tussen 40 en 50 procent.

Alle woningcorporaties moeten vóór 1 januari 2017 een ontwerpvoorstel voor het administratief scheiden of juridisch splitsen van hun organisatie in een DAEB- en een niet-DAEB-tak. De voorstellen moeten uiterlijk 1 juli 2017 definitief zijn.