Proces

Aedes: Advies over nieuw reglement WSW

Aedes heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een advies uitgebracht over het het voorgestelde nieuwe Reglement van Deelneming. Er zijn bezwaren over de proportionaliteit en ongeclausuleerdheid van een aantal bepalingen. Aedes dringt er bij het WSW op aan het reglement op die punten aan te passen.

Procedure
Aedes spreekt haar waardering uit voor de gevolgde procedure. Het WSW lichtte de voorgestelde wijzigingen toe op twee voorlichtingsbijeenkomsten voor woningcorporaties. Aedes heeft opmerkingen van haar leden over de wijzigingen geïnventariseerd en door VBTM Advocaten een juridische check laten doen. Op basis van de reacties heeft Aedes vervolgens haar advies geschreven. De reglementswijziging komt  nog voor de tweede keer aan de orde in de vergadering van de Deelnemersraad van het WSW.

Bezwaren
Aedes adviseert het WSW het reglement op een aantal punten in te perken en meer te letten op het proportionaliteitsbeginsel. Een voorbeeld is de mogelijkheid voor het WSW om zekerheden te verlangen op niet-DAEB-vastgoed. Dit moet in het reglement expliciet zijn beperkt tot situaties van financiële stress. Daarnaast is Aedes van mening dat de Woningvennootschap zelfstandig moet kunnen acteren nadat de interne lening is afgelost.