Proces

Adviescommissie voor WSG over vervolg sanering

Woningcorporatie WSG heeft Aedes gevraagd om een adviescommissie in te stellen conform de Governancecode Woningcorporaties. De taak van die commissie is om alvast mee te denken en te adviseren bij het binnenkort te starten onderzoek naar de volgende stap in de sanering van de corporatie.

Aedes heeft voor WSG een dergelijke adviescommissie ingesteld. De commissie bestaat uit corporatiebestuurders buiten het werkgebied van WSG. Voorzitter is Arjan Deutekom, directeur-bestuurder van Woningstichting GoedeStede in Almere.

Huis op orde
WSG heeft haar eigen huis nu op orde en onderzoekt wat de volgende stappen in de sanering moeten zijn op basis van de volgende eisen:
• Behoud van de minimaal noodzakelijke DAEB-activiteiten van WSG.
• De (fusie)organisatie voldoet aan de borgingseisen van WSW.
• Minimale kosten voor andere corporaties.

Het onderzoek moet leiden tot de meest optimale en duurzame oplossing voor de financiële problemen van WSG. Dit binnen het kader van de lopende sanering.

Sanering WSG
WSG voert sinds juli 2013 een saneringsplan uit om haar financiële problemen op te lossen. De corporatie ontvangt daarbij saneringssteun. De saneringssteun komt van het Rijk en wordt via een heffing door de andere corporaties betaald. Belangrijkste maatregelen zijn het verkopen van vastgoed (met name niet-DAEB), maximaliseren van huuropbrengsten, besparen op kosten en verbetering van de bedrijfsvoering. Het doel is dat WSG ‘een goede uitgangspositie heeft om op te gaan in een kredietwaardige corporatie, die dan wel door aanvullende maatregelen en/of een nieuw besluit tot toekenning van saneringssteun uiterlijk na het verstrijken van een daaropvolgende termijn van vijf jaar aan de WSW kredietwaardigheidseisen voldoet’ (aldus het steunbesluit nr. 81).