Nieuwe versie modelreglement financieel beleid en beheer beschikbaar

Update

Aedes en de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) hebben samen een geüpdatete versie van het model voor een reglement financieel beleid en beheer voor woningcorporaties gepubliceerd. Deze nieuwe versie van het modelreglement bevat kleine technische wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie, plus een aantal wijzigingen naar aanleiding van de Veegwet en het veeg-BTIV.

Veegwet
De Veegwet Wonen die op 1 juli 2017 in werking trad, brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor het verplichte reglement financieel beleid en beheer. Om woningcorporaties te helpen hun reglement in lijn te brengen met de Veegwet, heeft Aedes een bijlage op het modelreglement financieel beleid en beheer opgesteld.

Corporaties kunnen deze bijlage toevoegen aan hun door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) goedgekeurde reglement financieel beleid en beheer. Corporaties kunnen deze bijlage ter beoordeling indienen bij de Aw.

Update modelreglement zelf
Aedes heeft ook het modelreglement zelf aangepast aan de Veegwet. Corporaties kunnen er dus ook voor kiezen een geheel nieuw reglement in te dienen. Corporaties die in eerste instantie geen gebruik hebben gemaakt van het modelreglement kunnen ervoor kiezen hun reglement aan te passen en ter goedkeuring aan te bieden, of over te stappen op het modelreglement.

Inleverdata
Om ervoor te zorgen dat alle woningcorporaties per 1 januari 2018 voorzien zijn van een goedgekeurd reglement financieel beleid en beheer hanteert de Aw  de volgende uiterste aanleverdata:

•    Nieuw reglement (eigen model): 1 oktober 2017
•    Addendum bij modelreglement of nieuw modelreglement : 1 november 2017

Zelfstandig document 
Het modelreglement is zo opgesteld dat het een zelfstandig document wordt. Er hoeven dus geen statuten (zoals treasurystatuut, investeringsstatuut, verbindingenstatuut) te worden meegezonden. Op basis van de wet moet wel de meest actuele Meerjaren Begroting (MJB) worden meegestuurd. Hetzelfde geldt voor documenten met proces- en functiebeschrijvingen in relatie tot derivaten en beleggingen.

Toetsing 
Dit modelreglement financieel beleid en beheer is in afstemming met de Aw tot stand komen. Iedere corporatie is er zelf verantwoordelijk voor dat het eigen reglement voldoet aan de Woningwet. Om te komen tot een goedkeuring van het reglement voert de Aw een formele toetsing uit, er vindt in eerste instantie geen inhoudelijke toets op de doelstellingen plaats. De inhoudelijke toetsing (werking) maakt uiteraard wel deel uit van het regulier toezicht van de Aw.

Veelgestelde vragen en antwoorden 
De Aw publiceerde, mede op verzoek van Aedes en VTW, op 14 juni 2016 een document met veelgestelde vragen en antwoorden over het reglement. Deze zijn deels gebaseerd op vragen van woningcorporaties, die Aedes bundelde en aan de Aw doorgaf. De Aw updatet het document regelmatig. U kunt het inzien via deze link.