Instrumenten

Aw publiceert beoordelingskader financieel reglement

Woningcorporaties moeten tussen 1 februari en 1 september 2016 een voorstel voor een reglement financieel beleid en beheer indienen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw stelt nu het beoordelingskader voor dat reglement ter beschikking aan corporaties. Daarin staat waaraan het reglement moet voldoen, volgens verschillende bepalingen in de Woningwet. Zo wil de toezichthouder voorkomen dat zij voorstellen van corporaties moet afwijzen.

Ook zette de Aw veel gestelde vragen van corporaties over het reglement en de antwoorden daarop op een rijtje. Beide documenten kunt u onder dit artikel downloaden.

Verschil treasurystatuut en financieel reglement
Het financieel reglement beoogt dat het financieel beleid en beheer van de corporatie en de dochtermaatschappij dienstbaar is aan het bereiken van de volkshuisvestelijke doelstellingen en dat de financiële continuïteit geborgd is. Bovendien zorgt het financieel reglement voor het optimaal beheersen van financiële risico’s en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van wettelijke voorschriften. Het reglement bepaalt de doelstellingen van het financiële beleid en beheer en de samenhang tussen die doelstellingen en de doelstellingen van de corporatie. Het treasurystatuut is een afgeleide van het financieel reglement en geeft voorschriften voor het aantrekken en uitzetten van leningen, beleggingen, derivaten en liquiditeiten en de bijbehorende organisatie.

Modelreglement en -statuten
Om corporaties nog meer handvatten te geven, stelt Aedes een model op voor het financieel reglement, het treasurystatuut en het investeringsstatuut. Naar verwachting publiceert Aedes deze modellen eind maart 2016.