Instrument

Handreiking toegelaten instellingen volkshuisvesting 2016

De Handreiking toegelaten instellingen volkshuisvesting 2016, opgesteld door diverse partijen waaronder Aedes, legt uit hoe woningcorporaties wijzigingen in de Woningwet en verslagleggingsregels kunnen verwerken in hun jaarverslag. De handreiking gaat onder meer in op marktwaardering.

De voorbije periode en ook 2017 zijn drukke jaren als het gaat om de veranderingen in het verantwoordingslandschap. Er komt immers veel op corporaties af. De wijzigingen in de Woningwet en in de RJ-richtlijnen roepen voor corporaties dan ook de nodige praktische vragen op, bijvoorbeeld ten aanzien van de marktwaardering en de functionele indeling. 

Vandaar dat Aedes een handreiking publiceert die nadere uitleg geeft over diverse onderwerpen (deze handreiking is dus nadrukkelijk niet de toelichting op het accountantsprotocol). Deze handreiking beoogt mede richting te geven bij het opstellen van de jaarrekening(en) over het verslagjaar 2016. Deze handreiking is tot stand gekomen in samenspraak met een groot aantal vertegenwoordigers van stakeholders zoals het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, corporaties en accountants.

Disclaimer
Als aangegeven in het voorwoord van de handreiking is Aedes niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze publicatie. Een aantal onderwerpen die hierin voorbijkomen zijn mogelijk nog onderwerp van (lopende) discussie. In deze handreiking wordt een suggestie gedaan hoe hiermee om te gaan. Verstandig is om dan vooral deze onderwerpen te bespreken met de eigen accountant.