Accountantsprotocol verslagjaar 2019 gepubliceerd

Het ministerie van BZK heeft het accountantsprotocol voor het verslagjaar 2019 gepubliceerd. Aan de hand van deze set richtlijnen moeten accountants de jaarrekening en verantwoordingsinformatie (dVi) van woningcorporaties controleren.

Het accountantsprotocol is op een aantal onderdelen gewijzigd. De belangrijkste punten zijn:

  • In rubriek B is de controlerende rol vervallen bij vervreemding van aandelen en werkzaamheden voor de huisvesting van vergunninghouders.
  • De tolerantiepercentages zijn gelijk aan die van afgelopen jaar. De Aw wijkt hiermee af van de tolerantietabel in het Handboek Auditing Rijksoverheid (HARo), waarin de percentages zijn aangescherpt. Dit betekent geen (onnodige) verzwaring van de controlewerkzaamheden.

Met het nieuwe accountantsprotocol nemen de administratieve lasten bij corporaties verder af.

Aedes ziet dit als een mooi resultaat in het kader van het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. In dit convenant hebben het ministerie van BZK, Aw, WSW en Aedes afgesproken gezamenlijk de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen.

Afstemming en toetsing

De Aw stemde het accountantsprotocol voor publicatie af met het ministerie van BZK en Aedes, en verwerkte diverse opmerkingen uit de accountantssector. Het protocol is getoetst door de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de NBA, die het als uitvoerbaar kwalificeerde.

Werkbaar accountantsprotocol

Sinds 2017 is de omvang van het accountantsprotocol teruggebracht, maar Aedes ziet nog veel verbetermogelijkheden. In februari 2019 publiceerde Aedes dan ook het rapport Naar een alternatief accountantsprotocol voor woningcorporaties. Daarin analyseerde Aedes de knelpunten in en rond het accountantsprotocol 2018 en deed aanbevelingen om deze op te lossen.