Instrument

Accountantsprotocol verslagjaar 2018 gepubliceerd

Het accountantsprotocol voor verslagjaar 2018 is gepubliceerd. Dit is een set richtlijnen aan de hand waarvan accountants de jaarverantwoordingen (jaarverslag en dVi) van corporaties over 2018 moeten controleren.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceert jaarlijks een geactualiseerd accountantsprotocol in samenspraak met Aedes en andere belanghebbenden. De publicatiedatum is dit jaar een maand eerder dan afgelopen jaar. Aedes ziet dit als een positieve ontwikkeling, maar vindt het wenselijk dat het accountantsprotocol in de toekomst bij voorkeur voor 1 juli verschijnt. Dan zou de Aw een voorlopige versie kunnen publiceren, die uitsluitend in dringende gevallen nog wijzigt. 

Belangrijkste wijzigingen
Het accountantsprotocol bevat een aantal veranderingen in vergelijking met vorig jaar. Zo is het aantal onderdelen in de rubrieken B en C waarover de accountant zekerheid moet verlenen teruggebracht van respectievelijk 21 naar 12 en 17 naar 11. De omvang van het aantal gegevens voor de verantwoording (dVi) is ook  teruggebracht. 

Aedes ziet dit als positieve ontwikkelingen voor vermindering van de administratieve lasten bij corporaties. Het is een mooi resultaat in het kader van het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector dat  het ministerie van BZK, Aw, WSW en Aedes ondertekenden.

Publicatie model verklaringen en rapporten
Met ingang van het verslagjaar 2017 staan de modellen van de controleverklaring en de Assurancerapporten niet meer in het accountantsprotocol, maar op de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Afstemming en toetsing
De Aw stemde het accountantsprotocol voor publicatie af met het ministerie van BZK, de accountantssector en Aedes. Het protocol is getoetst door de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de NBA, die het als uitvoerbaar kwalificeerde.