Instrumenten

Ministerie verzamelt ervaringen indicatieve bestedingsruimte

Woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten kunnen online hun mening geven over de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW). Op www.woningwet2015.nl is hiervoor vanaf maandag 7 november een dialoogpagina geopend. Het ministerie van BZK wil met deze dialoog een beeld krijgen van hun ervaringen en de gebruiksvriendelijkheid verbeteren. Aedes roept corporaties op deel te nemen aan deze dialoog.

Indicaties
Met ingang van 2016 publiceert minister Blok de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties jaarlijks voor 1 juli. Die bestedingsruimte wordt uitgedrukt in geldbedragen die een corporatie mogelijk kan lenen. De indicaties zijn deels gebaseerd op cijfers van corporaties zelf, maar deels ook op kengetallen en sectorgemiddelden.

Juiste interpretatie
Aedes heeft bij de eerste publicatie van de IBW gewaarschuwd voor een verkeerde interpretatie ervan. De bedragen wekken de suggestie dat het gaat om liquide middelen, die een woningcorporatie direct beschikbaar heeft, bijvoorbeeld om huren te verlagen of voor investeringen. Zo simpel is het echter niet. De indicaties geven bijvoorbeeld geen inzicht in het beste moment van besteding. De aanname is dat het beschikbare geld in het komend jaar volledig besteed wordt. Een corporatie zou als het ware al haar reserves in één keer opmaken.

Ook de financieel toezichthouder, de Autoriteit woningcorporaties (Aw) vond dat de minister met de IBW een te positief beeld schetste van de financiën van woningcorporaties.