Aedes-reactie

Aedes wijst Kamer op vertekend beeld investeringsruimte corporaties

Aedes waarschuwt in een brief aan de Tweede Kamer voor een al te rooskleurig toekomstbeeld van de investeringsruimte van woningcorporaties. ‘Er liggen belangrijke opgaven in de sociale huursector, zoals betaalbare huren en energiezuinige woningen’, zegt Aedes-voorzitter Marc Calon. ‘Hiervoor is veel geld nodig. De politiek moet nu geen radicale besluiten nemen zodat dat geld er straks niet is.’

De Tweede Kamer debatteert donderdag 4 juni 2015 over de financiële positie van woningcorporaties.

Toekomstverwachtingen
Er is de afgelopen tijd een vertekend beeld ontstaan over de investeringsruimte van corporaties, onder meer door positieve prognoses van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Het CFV stelde het beeld onlangs al bij doordat veel corporaties kiezen voor een gematigd huurbeleid. Ook het passend toewijzen zal grote gevolgen hebben voor de investeringscapaciteit van corporaties, verwacht de financieel toezichthouder.

Huurbeleid
‘Hoeveel geld corporaties de komende jaren daadwerkelijk in kas hebben, is van een heleboel omstandigheden afhankelijk en kan zomaar veranderen’, zegt Aedes-voorzitter Marc Calon. Het CFV berekende bijvoorbeeld dat een mogelijke herinvoering van inflatievolgend huurbeleid direct leidt tot fors minder huuropbrengsten en een solvabiliteit ruim onder de kritieke ondergrens.

Calon: ‘Het gevaar bestaat dat de politiek nu al te radicale besluiten neemt op basis van positieve toekomstbeelden. Dan kunnen die prognoses meteen weer de prullenbak in. Wij zijn constructief in gesprek met de Woonbond over nieuw huurprijsbeleid, dat zowel rekening houdt met de positie van huurders als met de inkomsten en investeringsmogelijkheden van woningcorporaties.’

Terughoudend
Woningcorporaties deden er de afgelopen jaren alles aan om hun werk goed te blijven doen, ondanks de verhuurdersheffing, de economische crisis en de vele nieuwe maatregelen. Ze verlaagden hun bedrijfslasten en investeerden noodgedwongen veel minder in nieuwbouw- en renovatieprojecten.

‘Het is erg zuur om dan uitspraken van politici te lezen dat corporaties op hun geld zitten en bouwstakingen zouden organiseren’, zegt Calon. ‘Terwijl ze de komende jaren meer aan heffing betalen dan dat er aan huurinkomsten binnenkomen.’ Aan verhuurdersheffing zijn corporaties tot 2017 ruim 4 miljard euro kwijt, terwijl het CFV becijferde dat over diezelfde woningen tot 2018 slechts 0,9 miljard euro extra huuropbrengsten te verwachten zijn.

Keuzes
Woningcorporaties zetten alle zeilen bij om te kunnen blijven investeren in de opgaven die er liggen voor nu en voor de toekomst. Betaalbare huren, voldoende nieuwbouw en energiezuinige, goede woningen. Daarnaast willen corporaties bijdragen aan het leefbaar houden van de wijken en aan de huisvesting van bijzondere doelgroepen, waaronder statushouders en mensen met een zorgvraag. ‘Aangezien de investeringsruimte niet meer zo groot is als een aantal jaar geleden, moeten corporaties daar in overleg met gemeenten, huurdersorganisaties en andere lokale stakeholders keuzes in maken’, zegt Calon. ‘Daarbij spelen de beschikbare inkomsten een cruciale rol.’