Nieuws

Gesprekken over toekomst CorpoData en verlaging administratieve lasten

Het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Aedes werken samen aan een akkoord om de gegevensuitwisseling in de corporatiesector anders in te richten. Minder uitvraag van betere data en uiteindelijk een system-to-system uitvraag, waarbij de computersystemen van de corporaties direct in contact staan met die van de partij die de gegevens opvraagt. Dit heeft ook consequenties voor het bestaande gegevensuitwisselingsplatform CorpoData. 

Een belangrijke stap hierin is dat corporaties het initiatief nemen om te komen tot een set gegevens die zij minimaal voor sturing van hun onderneming nodig hebben (minimum sturingsmodel, MSM). Die set leggen ze dan naast de informatie die Aw en WSW opvragen. Zoals bekend zijn Aw en WSW op hun beurt bezig met een eenduidig toezichtsmodel. Potentieel leidt dit alles tot een aanzienlijke verlaging van administratieve lasten. Idealiter worden op korte termijn hierover afspraken en een planning vastgelegd. Het ministerie van BZK laat hiertoe een verkenning uitvoeren.  

De nieuwe inrichting van de gegevensuitwisseling, waarin de partijen samenwerken met CORA/VERA/NetwIT (CVN), is waarschijnlijk over vijf jaar een feit.

Rapport Mulder
De voorstellen komen overeen met de aanbevelingen van Mindert Mulder, in het kader van een onderzoek naar de datavoorziening in de corporatiesector. Mulder deed dat onderzoek, 2022. Strategische verkenning informatievoorziening woningcorporaties, in opdracht van Aedes. Hij adviseerde dat het databeheer in de corporatiesector volledig decentraal wordt vormgegeven, dus zonder uitwisselingsplatform CorpoData. 

De partijen zijn om tafel gaan zitten vanwege de forse stijging van de administratieve lasten voor woningcorporaties sinds de invoering van de Woningwet in 2015. De noodzaak om tot een nieuwe inrichting te komen van de gegevensuitwisseling tussen corporaties en Aw en WSW werd nog groter door de technische problemen bij CorpoData, in december 2016 en januari 2017.

Meedenken?
Aedes wil graag van haar leden weten wat zij in het bestuurlijk akkoord willen terugzien en hoe zij een minimum sturingsmodel (MSM) voor zich zien. Wilt u meedenken? Meld u dan aan bij Arjen van Gijssel, belangenbehartiger Wonen en Regionale opgave bij Aedes, via a.vangijssel@aedes.nl.