Publicaties

Focus op kerntaak in plannen en financiële prognoses corporaties

In de nieuwbouwplannen van corporaties voor de komende vijf jaar ligt de focus op de kerntaak. Meer dan 90 procent van de woningen die corporaties bouwen, zijn sociale huurwoningen. Dat schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer op 6 november 2015 op basis van een rapport van onderzoeksbureau ABF research.

De minister baseert zich op de rapportage ‘Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2015- 2019’. Daarin staan ook de gerealiseerde prestaties in 2013 en 2014. Ondanks dat corporaties jaarlijks ongeveer 20.000 woningen bouwen, daalt het aantal corporatiewoningen. Naar verwachting zal het bezit de komende jaren nog verder afnemen. De prognose van het aantal ingrijpende verbeteringen in de woningvoorraad duidt erop dat de corporaties het accent gaan verleggen van het uitbreiden naar het in stand houden en verbeteren van hun voorraad.

Het kleiner worden van de woningvoorraad heeft uiteraard te maken met de verhuurdersheffing, waardoor corporaties minder kunnen investeren, stelt Aedes. Ook de investeringen in energiebesparing en duurzaamheid komen hierdoor in de knel. Wel blijkt uit de brief van minister Blok en de ABF-rapportage het toenemend belang van duurzaamheidsinvesteringen door de corporaties. Voor 2015 wordt bijna een verdubbeling van de investeringen in energiebesparing verwacht - in 2014 was dat 207 miljoen euro - en in 2016 is het voornemen daar nog eens 90 miljoen euro bovenop te plaatsen.

Prestatieafspraken
In het kader van hun financiële prognoses voor de komende jaren (dPi) melden corporaties ook of zij prestatieafspraken met gemeenten (gaan) maken. Daaruit blijkt dat voor ongeveer 80 procent van de woningvoorraad prestatieafspraken zijn gemaakt, vooral door grotere corporaties, schrijft de minister.

De minister zal de Tweede Kamer eind 2015 apart informeren over de definitieve realisatie van de volkshuisvestelijke prestaties 2014 op basis van de verantwoordingsinformatie (dVI 2014). Een financiële meerjarenverkenning 2015 – 2024 is onderdeel van het Sectorbeeld 2015 van de Autoriteit Woningcorporaties later dit jaar.