Proces

Oproep: praat mee over aanpassing van het accountantsprotocol

Het accountantsprotocol voor woningcorporaties is erg uitgebreid en vereist nogal wat werk voor accountants, in aanvulling op de jaarrekeningcontrole. Onlangs is het overleg over het accountantsprotocol 2018 opgestart met onder meer het ministerie van BZK en de Autoriteit woningcorporaties. Aedes kan goed gemotiveerde voorstellen in deze werkgroep inbrengen voor aanpassingen in het protocol. Aedes wil dit graag doen in overleg met de sector en houdt daarom een bijeenkomst op 7 juni 2018. Kom ook en praat mee.

Het accountantsprotocol is in het verleden behoorlijk aangegroeid. Jaarlijks kijkt een werkgroep accountantsprotocol kritisch of er iets uit kan en of er vanuit nieuwe wettelijke bepalingen zaken toegevoegd dienen te worden. Naast Aedes en het ministerie van BZK zijn ook de  toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vertegenwoordigd. Op korte termijn kunnen we met wijzigingsvoorstellen komen om de administratieve lastendruk te verminderen. 

Langere termijn
Op de wat langere termijn ziet Aedes meer mogelijkheden, gelet op ontwikkelingen als de professionalisering van de sector, het bestuurlijk convenant informatievoorziening  en de aanlevering van verantwoordingsgegevens via toepassingen rond Standard Business Reporting (SBR). Aedes wil, in samenspraak met de sector, een actieve positie innemen bij de ontwikkeling van het accountantsprotocol. 

Een  ander punt is de tijdige beschikbaarheid van het accountantsprotocol. Aedes wil dat het protocol jaarlijks uiterlijk op 1 juli 2018 beschikbaar is. Ook de Aw ziet dit als stip aan de horizon. Eventueel kan dan een addendum op het protocol volgen als dat nodig is.

Praat mee
Tijdens de eerste bijeenkomst voor bestuurders, managers Financiën, managers Control en  controllers kunt u uw mening geven over het protocol. Lizan Goossens-Kloek, voorzitter van de stuurgroep Woningcorporaties en partner bij Deloitte, geeft daar een toelichting over de nut en noodzaak van een protocol vanuit haar rol en professie. De bijeenkomst is bedoeld om ideeën te verzamelen voor de aanpassing op korte termijn en voor het uitzetten van een mogelijke koers voor de ontwikkeling van het accountantsprotocol op de langere termijn. Voor het in gang zetten van die ontwikkeling is uw mening en inbreng belangrijk.

Kom daarom naar de bijeenkomst op 7 juni 2018 van 13.00 tot 17.00 uur in de omgeving van Utrecht. U kunt u aanmelden via een mail aan Paul Minke: p.minke@aedes.nl.