Instrumenten

Nieuwe ontwerp-richtlijn jaarverslaggeving

De Raad voor de Jaarverslaglegging publiceerde op 7 april 2016 de Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting. Deze ontwerp-richtlijn bevat enkele wijzigingen in de manier waarop woningcorporaties hun jaarverslag moeten opstellen. Woningcorporaties kunnen tot 18 mei 2016 hun reactie geven op de voorgestelde richtlijn bij de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De richtlijn is aangepast vanwege de nieuwe Woningwet en zal gelden vanaf boekjaar 2016. In de richtlijn staat de nadere uitwerking van het begrip marktwaarde in de verslaggeving. Daarnaast bevat de richtlijn nog enkele belangrijke wijzigingen:

  • De toelichtingsvereisten zijn aangepast.
  • In de toelichting moeten corporaties nog wel de bedrijfswaarde van vastgoed in exploitatie vermelden.
  • Corporaties moeten een herwaarderingsreserve vormen voor het positieve verschil tussen de marktwaarde van de activa en de boekwaarde van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
  • De bepalingen voor herclassificatie zijn aangepast.

De ontwerp-richtlijn is hieronder te downloaden. Hebt u op- of aanmerkingen? Neem dan vóór 18 mei 2016 contact op met de Raad voor de Jaarverslaggeving via 020 301 02 35 of rj@rjnet.nl.