Proces

Geen uitsluitsel accountants over belastinglatenties en marktwaardering

Accountants hebben nog geen overeenstemming bereikt over de verwerking van belastinglatenties in de jaarverslagen van woningcorporaties. Ook geven ze nog geen goedkeuring als woningcorporaties de basisvariant van de marktwaardering van hun bezit toepassen. Dat zorgt voor veel onrust bij woningcorporaties.

In de een aantal bepalingen in de Handreiking toegelaten instellingen volkshuisvesting 2016 van Aedes is hier een toelichting op gegeven. Deze legt uit hoe woningcorporaties wijzigingen in de Woningwet en verslagleggingsregels kunnen verwerken in hun jaarverslag inclusief belastinglatenties. Accountants zijn het echter onderling niet eens over de verdere verwerking van de belastinglatenties in het jaarverslag.

De onzekerheid zorgt voor veel onrust bij woningcorporaties, extra administratieve lasten en extra accountantskosten. Aedes heeft dit aangekaart bij het ministerie van BZK en de accountants en vraagt om snel uitsluitsel. Zodra er meer bekend is, laat Aedes dat weten.

Latente belasting
De handreiking adviseert onder meer in hoeverre woningcorporaties de latente belasting kunnen berekenen. Als corporaties bezit in de toekomst verkopen of slopen wijkt de fiscale boekwaarde waarschijnlijk af van de commerciële boekwaarde. De fiscale winst wijkt dan af van de commerciële winst. Corporaties kunnen daar in hun jaarrekening op anticiperen door de latente (toekomstige) belasting te berekenen aan de hand van het verschil tussen fiscale en commerciële boekwaarde. 

Over de manier waarop dit berekend moet worden verschillen de accountants onderling van mening. Sommige accountants vinden dat alle commercieel-fiscale verschillen berekend moeten worden. Andere accountants zijn van mening dat alleen de tijdelijke verschillen berekend moeten worden voor de nabije toekomst. Weer andere accountants zitten daar tussen in. 

Aedes vindt dat alleen tijdelijke verschillen berekend moeten worden voor het jaarverslag. Slechts een klein deel van hun bezit zullen ze uiteindelijk verkopen of slopen. Een vordering of last opnemen voor verschillen die zich nog lang niet of zelfs nooit voordoen is in onze ogen onnodig en doet geen recht aan de werkelijkheid. Belastinglatenties op onzekere commercieel-fiscale verschillen hoeven niet in de balans, maar alleen in de toelichting daarop. Accountants zijn het daar onderling echter nog niet over eens. De Aedes-handreiking wijzigt daarom op dit punt voorlopig niet.

Verklaring marktwaardering
Accountants hebben daarnaast met elkaar afgesproken om nog geen goedkeurende verklaring af te geven over de basisvariant van de marktwaardering. Dat komt omdat de cijfers van boekjaar 2016 sterk afwijken van die van boekjaar 2015 (soms met meer dan 20 procent). De verklaring hiervoor wordt nog gezocht maar zal zeer waarschijnlijk te maken hebben met fractioneel uitponden. Daarbij wordt niet uitgegaan dat steeds hele woningen worden uitgepond, maar een gedeelte van een woning. Accountants werken samen met corporaties en softwareleveranciers om hier snel helderheid over te krijgen.

Vragen
Woningcorporaties met vragen over deze twee onderwerpen kunnen zich het beste richten tot hun eigen accountant.