Instrumenten

Accountantsprotocol verslagjaar 2017

Het nieuwe accountantsprotocol voor woningcorporaties is gepubliceerd. Dit is een set richtlijnen aan de hand waarvan accountants de jaarrekening van corporaties over 2017 moeten controleren.

Het accountantsprotocol  wordt jaarlijks geactualiseerd door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Aedes ziet het als een zeer goede ontwikkeling dat het accountantsprotocol dit jaar ruim drie maanden eerder is gepubliceerd dan in 2016 en weet dat dit een prioriteit was voor de Aw. Aedes vindt het wel wenselijk dat het accountantsprotocol in de toekomst nog eerder wordt gepubliceerd, bij voorkeur voor 1 juli. Het zou dan om een voorlopig protocol kunnen gaan, gevolgd door een definitief protocol tegen het einde van het jaar.

Belangrijkste wijzigingen
Er is in het protocol niet veel gewijzigd ten opzichte van dat van vorig jaar. Dit was mogelijk omdat er in 2017 weinig is veranderd in wetten en regels en in de gegevens die de Aw opvraagt in het kader van de verantwoordingsinformatie (dVi). Op sommige punten verlicht het nieuwe accountantsprotocol het controlewerk van de accountant. Zo hoeft de accountant in rubriek C niet meer op 22, maar op 17 onderdelen te controleren. Verder is, mede op aandringen van Aedes en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de rapporteringstolerantie met uitzondering van drie onderdelen komen te vervallen. Dit ziet Aedes als een positieve ontwikkeling in het kader van vermindering van de administratieve lasten.

Modellen op site NBA
Vanaf 2017 zijn de modellen van de controleverklaring en de Assurancerapporten niet meer opgenomen in het accountantsprotocol, maar verschijnen ze op de website van de NBA. 

Afstemming en toetsing
De Aw heeft het accountantsprotocol voor publicatie afgestemd met het ministerie van BZK, de accountantssector en Aedes. Het protocol is getoetst door de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de NBA. COPRO kwalificeerde het accountantsprotocol over verslagjaar 2017 als ‘uitvoerbaar’.