Achtergrond

Wijzigingen Warmtewet

Heeft uw corporatie woningen die zijn aangesloten op een warmtenet? Dan kunnen uw huurders niet van energieleverancier wisselen. De Warmtewet beschermt deze consumenten sinds 1 januari 2014. De wet is op 1 juli 2019 en op 1 januari 2020 gewijzigd.

Warmtewet beschermt consument

Bij stadsverwarming en andere warmtenetten is sprake van een monopolie. Warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals het elektriciteitsnet en het gasnet. Een huurder van een woning die op een warmtenet is aangesloten, kan daarom niet overstappen naar een andere leverancier. De Warmtewet beschermt consumenten met een warmtenetaansluiting van maximaal 100 Kilowatt tegen:

  • te hoge prijzen voor verwarming en warm water
  • onacceptabele storingen
  • niet-transparante leveranciers

Maximale tarieven

Het Warmtebesluit werkt de gewijzigde Warmtewet verder uit en regelt de maximale tarieven voor warmte. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt deze jaarlijks vast. Uitgangspunt is het Niet-Meer-Dan-Anders-principe: een consument van een warmtenet betaalt niet meer dan een gemiddelde consument met een gasaansluiting. De maximale tarieven van de Warmtewet liggen vaak hoger dan wat een huurder betaalt aan energiekosten. Dit komt doordat de corporatie onderhoud en afschrijving van installaties voor haar rekening neemt. Bij overstap is het dan ook belangrijk om alle kosten voor huurder en corporatie nu én straks in beeld te brengen.

Warmtewet gewijzigd

Tot 1 juli 2019 zag de Warmtewet corporaties met blokverwarming ook als energieleverancier. Inmiddels is de wet gewijzigd en voor het belangrijkste deel niet meer van toepassing op leveranciers die ook verhuurder zijn. De levering van warmte maakt vanaf 1 juli 2019 deel uit van de huurovereenkomst. Voor corporaties blijft van toepassing:

  • de meetverplichting
  • de verplichting om zo veel mogelijk individuele meters te plaatsen die op afstand leesbaar zijn

De overige wijzigingen zijn op 1 januari 2020 ingegaan. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Het begrip ‘verbruiker’ is verruimd. Een corporatie is verbruiker als die warmte afneemt, een centrale aansluiting heeft van meer dan 100 kilowatt en warmte levert aan huishoudens met een individuele aansluiting van maximaal 100 kilowatt.
  • Voor levering aan woningcorporaties die ‘doorleveranciers’ van warmte zijn, gelden nu ook maximumtarieven voor warmte, kosten voor aan- en afsluiting en voor afleversets. Daarbij maakt het niet uit of de corporatie en de warmteleverancier de afspraken hebben gemaakt voor of na 1 januari 2020. Corporaties moeten dus goed opletten dat ze niet te veel betalen.
  • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt voortaan maximumtarieven vast voor levering van koude. Maar alleen voor die gevallen dat de levering van koude noodzakelijk is voor de levering van warmte, bijvoorbeeld bij Warmte Koude Opslag (WKO). Kan een gebruiker kiezen of hij wel of geen koude afneemt, dan geldt er géén maximumtarief voor koude.

Bekijk de volledige Warmtewet

Wijziging Besluit Servicekosten

Het ziet ernaar uit dat het Besluit Servicekosten niet wordt gewijzigd. Daardoor blijft er discussie of corporaties afschrijving en onderhoudskosten van de collectieve installaties als servicekosten in rekening mogen brengen bij de huurder. Aedes is hierover in gesprek met het ministerie.

Warmtewet 2.0 verwacht in 2022

In het Klimaatakkoord staat dat de energiebelasting op gas omhoog gaat om verduurzaming te stimuleren. Daardoor zal ook het maximale warmtetarief stijgen. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft daarom aangekondigd de Warmtewet nog verder te herzien. De warmteprijs en gasprijs zullen niet langer aan elkaar gekoppeld zijn. Belangrijke thema’s in de Warmtewet 2.0 zijn tariefregulering, stimulering van verduurzaming en ordening van de warmtemarkt.

Met de huidige wijzigingen in de Warmtewet is een warmteleverancier nog niet verplicht om verbruikers aan te sluiten. Waarschijnlijk wordt dit opgelost in de Warmtewet 2.0.

Verder bevat de Warmtewet 2.0 duurzaamheidseisen voor de opwekking en levering van warmte. De inwerkingtreding van de Warmtewet 2.0 staat gepland voor 1 januari 2022.. De nieuwe tariefregulering gaat naar verwachting later in.

Meer informatie