Achtergrond

Huurwoningen verduurzamen met subsidie

Het verduurzamen van woningen kost geld. Met een aantal landelijke subsidieregelingen komt de overheid corporaties tegemoet in de kosten. Daarnaast zijn er lokale, provinciale en Europese regelingen.

Landelijke subsidieregelingen

Subsidieregelingen bieden verschillende voordelen. Ze verlagen de investeringskosten of de winstbelasting, bieden leningen tegen een lagere rente of verbeteren de exploitatie van duurzame installaties via een vergoeding per opgewekte kWh duurzame energie.

Lagere investeringskosten:

Belastingvoordeel:

Betere exploitatie van duurzame installaties:

Gunstige financiering:

Niet-landelijke subsidieregelingen

Naast landelijke subsidieregelingen bestaan er lokale, provinciale en Europese regelingen:

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Looptijd: meerjarige regeling die loopt tot en met 31 december 2020
Budget voor 2019: 100 miljoen euro

Bij de aanschaf van duurzame, kleine woonhuisinstallaties kunnen corporaties de ISDE gebruiken. Voor grote installaties is er de subsidieregeling SDE+. Onder de ISDE vallen op dit moment warmtepompen en zonneboilers. Vanaf 1 januari 2020 geldt de ISDE niet meer voor pelletkachels, biomassaketels en voor alle apparaten in woningen waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018 (datum afschaffing recht aardgasaansluiting voor nieuwbouw).

Daarnaast wordt de ISDE op 1 januari 2021 verbreed met een vergoeding voor het aanbrengen van isolatie. Alleen particuliere eigenaar-bewoners en VVE's kunnen de subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Woningcorporaties zijn hiervan dus uitgesloten. Tot 2030 is er jaarlijks 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor investeringen in isolatie en warmtetechnieken. 

Btw 9 procent

Deze faciliteit beperkt de investeringskosten. Voor de arbeidscomponent van dak-, vloer- en gevelisolatie en voor het aanbrengen van isolerende beglazing en schilderwerk geldt het verlaagde btw-tarief van 9 procent. Dit tarief geldt alleen voor arbeid op locatie en niet voor de arbeid bij de leverancier van het materiaal of element.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

Looptijd: tot en met 31 december 2019
Budget: 14 miljoen euro

Verenigingen van eigenaren (VvE) kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling SEEH. De VvE kan subsidie aanvragen voor energieadvies én wanneer de vereniging het gebouw verduurzaamt met minimaal twee energiebesparende maatregelen. 

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) - gesloten

Looptijd: aanvragen niet meer mogelijk
Budget: 395 miljoen euro (uitgeput) 

Corporaties konden subsidie aanvragen om woningen minimaal twee energielabelklassen te verbeteren. Het budget van 395 miljoen euro is inmiddels uitgeput. Nieuwe aanvragen zijn niet meer mogelijk. Voor lopende aanvragen geldt het volgende: twee jaar na beschikking controleert de RVO of de verwachte resultaten behaald zijn. Dit gebeurt op basis van de afgemelde Energie-Index na uitvoering, die de RVO registreert. Een corporatie kan dit eerder laten doen met het formulier 'melding ambtshalve vaststellen'. Dit is te vinden onder de tab 'na uw aanvraag' op mijn.rvo.nl

Regeling Vermindering Verhuurheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) - tijdelijk gesloten

Looptijd: De regeling is gesloten. Het is onduidelijk wanneer deze weer open gaat. 

Budget: 

  • Het totale budget voor 2019 tot en met 2021 is 156 miljoen euro. Dit budget is uitgeput.
  • Vanaf 2022 is structureel 104 miljoen euro beschikbaar.

De RVV Verduurzaming is een fiscale maatregel. Corporaties betalen minder verhuurderheffing bij investeringen in energiebesparing. Het budget is uitgeput en de regeling is gesloten. Dat heeft geen effect op de aanvragen die voor 1 juli 2019 binnen zijn. Een corporatie kan vaststelling eerder laten plaatsvinden door een melding via eLoket. 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Looptijd: 17 maart tot en met 2 april 

Budget voor 2020: 

  • De voorjaarsronde 2020 met budget 4 miljard euro opent 17 maart.

SDE+ is een subsidie voor de exploitatiefase, om gebruik van duurzame energie te stimuleren. Het gaat bij deze regeling om de grotere voorzieningen. Voor duurzame woonhuisinstallaties is er de subsidieregeling ISDE. De SDE+ biedt subsidie voor biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en primaire waterkering), windenergie op zee en zon.

Om een SDE+-subsidie te ontvangen voor zonnepanelen, moeten corporaties aan een aantal voorwaarden voldoen uit de regeling. De Woningwet bepaalt of corporaties energie mogen leveren en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) kan dit toetsen. Door de onderstaande vragen te beantwoorden, kan een corporatie zien of de Woningwet levering van energie toestaat en of de corporatie in aanmerking komt voor SDE+.

Vraag 1. Aan wie levert de corporatie de opgewekte energie?
a. Aan het energienet >> De Aw beschouwt dit als een dienst aan derden en staat dit niet toe.
b. Direct aan huurders of algemene voorzieningen >> De Aw staat dit toe*. Ga verder met vraag 2.

Vraag 2. Hoe levert de corporatie de opgewekte energie?
a. Via een kabel naar energiemeters van individuele huurders >> Geen SDE+ mogelijk omdat er geen grootverbruikersaansluiting is.
b. Via een kabel naar energiemeter voor gezamenlijk gebruik (verlichting gemeenschappelijke ruimtes, liften etc.) >> SDE+ mogelijk als er een grootverbruikersaansluiting is van groter dan 3x80A en minimaal gebruik van 15kWpiek (vergelijkbaar met ongeveer 60 zonnepanelen).

* De Aw staat dit toe als de hoeveelheid opgewekte energie ‘proportioneel’ is ten opzichte van het gebruik. Een corporatie mag energie aan het net leveren als de panelen meer energie produceren dan bewoners kunnen verwerken. Dit mag op voorwaarde dat de corporatie in principe alleen produceert voor de bewoners. 

De voorwaarden voor de SDE+ en de voorganger SDE zijn tussendoor gewijzigd. Corporaties die SDE of SDE+ toegewezen hebben gekregen, voldeden aan de subsidievoorwaarden van dat moment. Vanaf de inwerkingtreding van de Woningwet in 2015 gelden bovenstaande vragen. Het is uiteindelijk aan de Aw om te toetsen of een individuele corporatie met het plaatsen van zonnepanelen binnen de wettelijke kaders van de Woningwet blijft, bijvoorbeeld als het gaat om ‘proportionele opwek’.

Corporaties zijn dus aan voorwaarden gebonden wanneer zij energie uit zonnepanelen leveren aan het net. Dit beperkt de verduurzaming van woningen. Bij de evaluatie van de Woningwet wil de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de ruimte voor corporaties daarom vergroten. 

Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ stimuleert toepassing van duurzame energie en CO2-reducerende technieken door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden.

Regeling groenprojecten

De Regeling groenprojecten biedt een rentevoordeel van 1 procent gedurende tien jaar voor energieprojecten bij een groenfonds of groenbank. De regeling kent verschillende categorieën zoals duurzame energie, energiebesparing en duurzaam bouwen. De eerste twee zijn gericht op energiezuinige installaties. De laatste categorie richt zich op verbetering van de Energie-Index. Deze regeling is voor corporaties alleen interessant bij financiering van niet-DAEB bezit. 

Energiebespaarlening VvE

VvE’s kunnen gebruikmaken van de energiebespaarlening. Dit zijn annuïtaire leningen voor 10,15 of 30 jaar. VvE’s mogen deze alleen gebruiken voor zonnepanelen in combinatie met andere energiebesparende maatregelen.

Praktijkvoorbeelden

Lees hoe Mitros slim gebruikmaakt van subsidies om de energieafspraken te behalen in ‘De financiële verduurzamingswijzer’ van de RVO.