Achtergrond

Circulair bouwen

Nederland wil in 2050 grondstoffenneutraal zijn. Hierover staan bindende afspraken in het Grondstoffenakkoord en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Woningcorporaties krijgen hier ook mee te maken. Zij zullen het grondstoffenverbruik bij renovaties en nieuwbouw moeten beperken. Steeds meer corporaties formuleren doelstellingen voor circulariteit.

Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen wil zeggen: ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke grondstoffen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.

Om circulair te kunnen bouwen, moeten corporaties bij bouwprojecten vooraf en tijdens het bouwen een duidelijk beeld hebben van de invloed die het project heeft op de omgeving. En die invloed zo veel mogelijk beperken. Bij nieuwbouw kan een corporatie sturen op grondstoffenneutraliteit. Bij bestaande bouw is dat natuurlijk lastiger.

Voor circulair bouwen gelden de volgende uitgangspunten:

  • Maak gebruik van wat er al is: gebouwen, herbruikbare componenten en materialen afkomstig van sloopprojecten.
  • Zijn er geen herbruikbare materialen of componenten beschikbaar? Gebruik dan hernieuwbare, natuurlijke materialen.
  • Gebruik alleen nieuwe bouwmaterialen als het niet anders kan. Kies bouwmaterialen met zo min mogelijk impact en gebruik er zo weinig mogelijk van. Maak het ontwerp zo, dat de woning en alle componenten lang mee gaan.
  • Bouw de woning zo dat na de levensduur van een woning (of component) alle materialen en componenten geschikt zijn voor hergebruik of hoogwaardige recycling.

Meer praktische tips staan in de brochure Aan de slag met circulaire woningbouw van het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw.

Producten met kleine milieu-impact

De Nationale Milieudatabase (NMD) bevat de milieukenmerken van bouwproducten. Nieuwe woningbouw heeft standaard een berekening van de Milieu Prestatie gebouwen (MPG) nodig. Hiervoor zijn gevalideerde rekentools die gebruikmaken van de NMD. Deze gegevens helpen bij de keuze voor bouwproducten met de minste milieu-impact.

Gebruik de Nationale Milieudatabase

Paspoort met materialen en componenten

Het is handig om vast te leggen wat er in een gebouw zit aan producten, componenten en materialen. Dat maakt hergebruik en recycling aan het eind van de rit een stuk eenvoudiger. Een gebouwpaspoort bevat informatie over alle bouwelementen en producten die in een gebouw zitten. In een materialenpaspoort staat welke materialen zijn gebruikt en hoe die zijn verwerkt. Het is dus handig om leveranciers te vragen alle gegevens over materialen en componenten aan te leveren.

Kijk verder op Madaster Foundation.

Meer informatie