Wetteksten Woningwet

Update

De nieuwe Woningwet ging op 1 juli 2015 in. Het ministerie heeft gedurende de invoering een grote hoeveelheid aan wetteksten gepubliceerd. Ook sinds 1 juli 2015 verschijnen er nog regelmatig nieuwe regelingen en updates van bestaande regelingen, waaronder de zogehten 'Veegwwet' in 2017. Op deze pagina vindt u alle wetteksten. 

Woningwet, BTIV en ministeriële regeling
Per 1 juli 2015 traden de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) in werking. Het BTIV is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB): een regeringsbesluit waarin details voor de uitvoering van een wet zijn vastgelegd. Het BTIV vervangt het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH).

Ministeriële regeling
Per 1 januari 2016 geldt de Regeling Toegelaten Instelling Volkshuisvesting (RTIV). Deze ministeriële regeling is een verdere uitwerking van de Woningwet en het BTIV en bevat regelgeving voor de boekhouding van corporaties, namelijk regels met betrekking tot het register taxateurs, waardering op marktwaarde, het accountantsprotocol en verantwoordingsinformatie (dVi), de jaarrekening en het scheiden en splitsen. De RTIV is inmiddels meerdere keren geüpdatet.

Reparaties Woningwet
Na inwerkingtreding van de Woningwet bleken er nog een aantal reparaties nodig in het BTIV en in de Woningwet, om de wet in de praktijk werkbaarder te maken. Die zijn vastgelegd in reparatiewetten, de zogeheten ‘Veeg-BTIV’ en de ‘Veegwet’. De Veeg-BTIV werd 8 juni 2016 gepubliceerd en ging in per 1 juli 2016. De Veegwet ging in op 1 juli 2017.

  • Veeg-BTIV. De belangrijkste wijzigingen: gemeenten kunnen lokaal afwijken van het maximum leefbaarheidsbudget per woning; gemeenten kunnen in sommige gevallen afwijken van de verplichte markttoets en bij het passend toewijzen kan op verzoek van de huurder een actueler inkomen worden gebruikt. Deze wijzigingen zijn (mede) op verzoek van Aedes ingevoerd.
  • Veegwet. De belangrijkste wijzigingen, (mede) op verzoek van Aedes ingevoerd: de mogelijkheid voor corporaties om diensten te leveren aan verbonden ondernemingen, stichtingen, verenigingen en huurdersorganisaties; collegiale financiering tussen corporaties onderling en de mogelijkheid om onder voorwaarden panden van derden te hurne, verhuren en beheren. Er zijn ook wijzigingen in de visitatie. De Veegwet introduceert daarnaast (op verzoek van de PvdA) voor verenigingen een adviesrecht voor de ledenvergadering bij goedkeuringsbesluiten.

Evaluatie Woningwet

De Woningwet wordt in 2019 geëvalueerd. Dat leidt tot nieuwe wetswijzigingen. Donderdag 12 september 2019 debatteert de Tweede Kamer over de voorstellen die de minister deed voor aanpassing van de wet.