Wet- en Regelgeving

Wetteksten Woningwet

Update

De nieuwe Woningwet ging op 1 juli 2015 in. Het ministerie heeft gedurende de invoering een grote hoeveelheid aan wetteksten gepubliceerd. Ook sinds 1 juli 2015 verschijnen er nog regelmatig nieuwe regelingen en updates van bestaande regelingen. Op deze pagina vindt u de meest recente wetteksten.

Woningwet, BTIV en ministeriële regeling
Per 1 juli 2015 traden de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) in werking. Het BTIV is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB): een regeringsbesluit waarin details voor de uitvoering van een wet zijn vastgelegd. Het BTIV vervangt het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH).

Ministeriële regeling
Per 1 januari 2016 geldt de Regeling Toegelaten Instelling Volkshuisvesting (RTIV). Deze ministeriële regeling is een verdere uitwerking van de Woningwet en het BTIV en bevat regelgeving voor de boekhouding van corporaties, namelijk regels met betrekking tot het register taxateurs, waardering op marktwaarde, het accountantsprotocol en verantwoordingsinformatie (dVi), de jaarrekening en het scheiden en splitsen. De RTIV is inmiddels meerdere keren geüpdatet.

Reparaties Woningwet
Na inwerkingtreding van de Woningwet bleken er nog een aantal reparaties nodig in het BTIV en in de Woningwet, om de wet in de praktijk werkbaarder te maken. Die zijn vastgelegd in reparatiewetten, de zogeheten ‘Veeg-BTIV’ en de ‘Veegwet’. De Veeg-BTIV werd 8 juni 2016 gepubliceerd en gaat in per 1 juli 2016. De Veegwet ligt in de Tweede Kamer en gaat als het goed is in per 1 januari 2017.