Wet- en Regelgeving

Veegwet: wijzigingen in Woningwet per 1 juli 2017

De Veegwet Wonen gaat in op 1 juli 2017. De Veegwet repareert een aantal punten in de Woningwet en maakt die beter uitvoerbaar voor corporaties. Deze reparaties hebben tegelijkertijd geleid tot aanpassingen in het onderliggende Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). 

Verbeterpunten
Aedes heeft op basis van signalen en wensen van corporaties over de uitvoering van de wet input geleverd voor de Veegwet. De meeste punten hebben geleid tot aanpassingen. Daarnaast heeft Aedes zich voortdurend ingezet voor werkbare (tussen)oplossingen. Zo hield de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in haar toezicht al rekening met bepalingen, die nu pas formeel ingaan.

Overzicht aanpassingen
Het ministerie van BZK heeft alle aanpassingen in de wetgeving op een rijtje staan op haar website over de Woningwet.

Belangrijkste wijzigingen

  • Corporaties mogen onder voorwaarden diensten (administratie of bedrijfsvoering) leveren aan verbonden ondernemingen, stichtingen, verenigingen en huurdersorganisaties. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt in het BTIV.
  • Corporaties mogen weer onderling collegiale financiering verstrekken.
  • Corporaties mogen onder voorwaarden panden van derden (bijvoorbeeld van de gemeente) onderhouden, verbouwen en verhuren. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt in het BTIV.
  • Wijzigingen in visitatie.

Verenigingen
De Veegwet introduceert specifiek voor woningbouwverenigingen een bevoegdheid voor de ledenvergadering: die mag voortaan advies uitbrengen bij goedkeuringsbesluiten door de raad van commissarissen. Verenigingen vinden deze nieuwe bepalingen echter niet werkbaar. Aedes is samen met de VTW en een aantal verenigingen in overleg met de het ministerie en de Autoriteit woningcorporaties om, zolang de wet op dit punt nog niet is aangepast, te komen tot een zo werkbaar mogelijke praktijk.