Wet- en Regelgeving

Aanvullingen Veegwet wonen naar de Kamer

Woningcorporaties kunnen straks weer sociale huurwoningen van andere partijen huren, verhuren en beheren. Dat staat in de Nota van Wijziging op de ‘Veegwet wonen’, die de minister voor Wonen op 1 juli 2016 naar de Tweede Kamer stuurde. De Nota van wijziging bevat aanvullingen op de reparaties van de Woningwet en gaat naar verwachting op 1 januari 2017 in.

Reparaties Woningwet
Er was al een ‘Veeg-BTIV’, die geldt sinds 1 juli 2016. Hierin zijn reparaties aangebracht in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). De Nota van Wijziging is een aanvulling op de Veegwet wonen, die de minister op 9 mei 2016 naar de Tweede Kamer stuurde. Aedes heeft daarvoor input geleverd bij de overheid. De wensen van Aedes zijn grotendeels meegenomen in de reparatiewet.

Beheer voor derden
Woningcorporaties kunnen straks weer DAEB-woningen van derden huren, verhuren en beheren (dit is iets anders dan de verbouw van panden van derden voor de huisvesting van vergunninghouders). De toegestane constructies en voorwaarden worden nog verder uitgewerkt in het BTIV. Hierin zal worden opgenomen dat deze beheerconstructies alleen zijn toegestaan op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Daarin moet staan dat het beheren van het pand voor rekening en risico van de eigenaar is en dat de corporatie een vergoeding krijgt voor haar werkzaamheden. Daarnaast moet er sprake zijn van een ‘zuivere huurconstructie’ (zonder bijvoorbeeld koopopties).

Stemming
De Tweede Kamer had nog een aantal vragen over de Veegwet wonen. De antwoorden daarop heeft de minister ook op 1 juli naar de Kamer gestuurd. Na het zomerreces stemt de Tweede Kamer over de Veegwet (inclusief de Nota van Wijziging). Die moet in januari 2017 ingaan.

Extra aanpassingen
De reparaties geven aanleiding tot nog een aantal mogelijke extra aanpassingen in het BTIV. Die volgen in 2017. Tot die tijd zet Aedes zich in voor werkbare (tussen)oplossingen voor woningcorporaties. De toezichthouder heeft al aangegeven rekening te houden met de aanpassingen in het BTIV en de Woningwet bij het huidig beleid van corporaties.