Proces

Aw trekt toetsingskader adviesrecht verenigingen in

Update

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het Toetsingskader Versterken positie Algemene LedenVergadering t.o.v RvC voorlopig ingetrokken. De toezichthouder publiceerde dit toestingskader op dinsdag 18 juli 2017. De Aw zegt hierover zelf op haar website: 'Helaas treft u het toetsingskader hier nu niet aan. Het eerder gepubliceerde document is nog onderwerp van overleg. Zo gauw de definitieve versie gereed is, wordt deze gepubliceerd.'

Aedes publiceerde op 18 juli 2017 onderstaand artikel over het toetsingskader:

Aw maakt adviesrecht verenigingen eenvoudiger
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) geeft vier mogelijkheden voor corporaties met een verenigingsstructuur (woningbouwverenigingen) om het adviesrecht werkbaar te houden dat met de Veegwet aan de algemene ledenvergadering is toegekend. Dat meldt de Aw. Zij heeft hiervoor een toetsingskader gepubliceerd.

De Veegwet Wonen introduceert specifiek voor woningbouwverenigingen een bevoegdheid voor de ledenvergadering: die mag voortaan advies uitbrengen bij goedkeuringsbesluiten door de raad van commissarissen. Verenigingen vinden deze nieuwe bepalingen echter niet werkbaar: ze vertragen onder meer de besluitvorming van de corporatie. Verder kan vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie in het geding komen.

Vier mogelijkheden
Volgens het toetsingskader van de Aw kunnen woningbouwverenigingen op de volgende manieren voldoen aan de wet, zonder dat het adviesrecht van de leden te veel vertraging in de besluitvorming oplevert:

  • Een maandelijkse bijeenkomst van de algemene ledenvergadering, waar alle besluiten de revue passeren.
  • Bij elk voorgenomen besluit van de raad van commissarissen een mededeling aan de leden, dat zij de gelegenheid krijgen advies uit te brengen over een voorgenomen besluit. Hebben de leden niet de behoefte een advies uit te brengen, dan is het houden van een ledenvergadering niet nodig.
  • Het mandateren van het adviesrecht aan de raad van commissarissen.
  • Het mandateren van het adviesrecht aan een beperkt deel van de leden.

Resultaat overleg Aedes en VTW
Aedes pleit ervoor de bevoegdheid voor de ledenvergadering te laten vervallen. En heeft samen met de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en een aantal woningbouwverenigingen overlegd met de Aw en het ministerie van BZK om tot werkbare oplossingen te komen, zolang de wet op dit punt nog niet is aangepast. De mogelijkheden die de Aw nu biedt, zijn het resultaat van dit overleg.