Handreikingen Woningwet

Aedes heeft over een aantal onderwerpen uit de Woningwet compacte handreikingen voor haar leden gemaakt, waarin de regels van de nieuwe wetgeving staan uitgelegd. De handreikingen zijn hieronder te downloaden en staan gerangschikt op alfabet, met vermelding van de datum van publicatie.

De handreikingen zijn gebaseerd op informatie van het ministerie van BZK en de Autoriteit woningcorporaties. Let op: in de handreiking staat wanneer de informatie voor het laatst geactualiseerd is. Erna kan de regelgeving nog gewijzigd zijn. Neem bij twijfel of vragen contact op met de Aw.

23 juni 2015
Bestuurders en commissarissen
Met de nieuwe Woningwet gelden strengere regels voor de benoeming van bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Bestuurders en commissarissen worden vanaf 1 juli 2015 getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid bij hun benoeming. In deze handreiking staan de regels voor de procedure en de naleving ervan.
>> Download hier de handreiking bestuurders en commissarissen (PDF)

1 december 2015
Dienstverlening
Op grond van de Woningwet mogen woningcorporaties diensten leveren aan eigen bewoners, bewoners die lid zijn van een VvE of wooncoöperatie of mensen die op zoek zijn naar een corporatiewoning. De toegestane diensten houden rechtstreeks verband met de bewoning. Uitgangspunt is dat met de diensten geen oneigenlijke concurrentie optreedt met andere maatschappelijke organisaties of marktpartijen die deze diensten aanbieden. In deze handreiking staan de regels rond dienstverlening verder uitgelegd.
>> Download hier de handreiking dienstverlening (PDF)

26 oktober 2016
Markttoets bij niet-DAEB-investeringen, herziene versie
Wanneer een woningcorporatie een niet-DAEB-investering wil doen en de gemeente die investering noodzakelijk vindt, moet eerst een markttoets plaatsvinden die bepaalt of er geen marktpartij is die de activiteit kan en wil uitvoeren. In deze handreiking een uitleg over de markttoets. De handreiking is eind oktober 2016 geactualiseerd.
>> Download hier de handreiking markttoets (PDF)

6 september 2016
Maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed
Woningcorporaties mogen volgens de Woningwet onder bepaalde voorwaarden maatschappelijk vastgoed (MOG) en bedrijfsmatig vastgoed (BOG) blijven bouwen, verhuren en verwerven. Wanneer is er sprake van maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed? Aedes zet in de handreiking Maatschappelijk- en bedrijfsmatig vastgoed alle regels over het realiseren, exploiteren en verkopen van MOG en BOG op een rij.
>> Download hier de handreiking MOG en BOG (PDF)

25 juni 2015
Overcompensatie
Woningcorporaties worden volgens de nieuwe Woningwet verplicht in het uiterste geval zogeheten overcompensatie te betalen aan de overheid. Overcompensatie ontstaat wanneer een woningcorporatie onterecht te veel staatssteun heeft ontvangen voor DAEB-activiteiten. In deze handreiking een beschrijving van de regels en de verschillende formules om overcompensatie te berekenen.
>> Download hier de handreiking overcompensatie (PDF)
>> Download hier de rekentool overcompensatie (Excel)

13 januari 2019
Passend toewijzen
Woningcorporaties moeten vanaf 2016 bij het toewijzen van sociale huurwoningen voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm. In deze handreiking informatie over de ingangsdatum, toegestane huurprijzen bij passend toewijzen, verschillende doelgroepen en het toezicht op de naleving. In de tweede versie van de handreiking staat onder meer een handige tabel met informatie over toewijzing van specifieke doelgroepen.
>> Download hier de handreiking passend toewijzen (PDF)

26 oktober 2016
Prestatieafspraken, herziene versie
Prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties zijn met de nieuwe Woningwet verplicht. Companen heeft in opdracht van het ministerie van BZK en in samenwerking met Aedes, VNG en de Woonbond de Handreiking Prestatieafspraken opgesteld. De handreiking beschrijft het proces rondom het maken van prestatieafspraken: van het opstellen van de gemeentelijke Woonvisie tot de verantwoording. In de nieuwe versie zijn een aantal zaken aangepast of aangevuld, op basis van de eerste ervaringen met de handreiking.
>> Download hier de handreiking prestatieafspraken (PDF)

10 december 2015
Verbindingen
In de nieuwe Woningwet zijn strengere regels opgenomen voor verbindingen en dochtermaatschappijen. De Autoriteit woningcorporaties moet in de meeste gevallen goedkeuring geven. In de handreiking staan de regels en eisen bij elkaar.
>> Download hier de handreiking verbindingen (PDF)

11 mei 2015
Verenigingen
Voor woningcorporaties met de verenigingsvorm veranderen een aantal zaken door de nieuwe Woningwet. Zo mag straks alleen de raad van toezicht nog het bestuur benoemen en niet meer de algemene ledenvergadering. In deze handreiking staan de regels uitgelegd.
>> Download hier de handreiking verenigingen (PDF)

11 januari 2016
Zorgvastgoed
Het bouwen van zorgvastgoed blijft met de nieuwe Woningwet een kerntaak van woningcorporaties. In deze handreiking een overzicht van de regels voor zorgvastgoed en inkomenstoetsing bij de verhuur ervan.
>> Download hier de handreiking zorgvastgoed (PDF)