Lobby

Aedes: ‘Toezichthouder moet duidelijkheid scheppen over scheidingsvoorstellen’

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) moet duidelijkheid scheppen over haar beoordeling van de voorlopige scheidingsvoorstellen van woningcorporaties. Bijvoorbeeld wat betreft het onderbrengen van woningen in de niet-DAEB-tak, die niet meteen geliberaliseerd worden.  Onduidelijkheid over beoordelingscriteria en vertraging bij de beoordeling stelt corporaties voor problemen.

Corporaties leverden eind 2016 voorlopige plannen in voor de scheiding van hun organisatie in een DAEB- en een niet-DAEB-tak. Na een reactie van de Aw moeten ze de definitieve scheidingsvoorstellen vóór 1 juli 2017 inleveren. Daarbij doen zich een aantal problemen voor:

  • De Aw laat in reacties op scheidingsvoorstellen weten dat zij alleen wil toestaan dat corporaties DAEB-woningen in de niet-DAEB-tak onderbrengt als zij de garantie geven die woningen te liberaliseren. Dit beperkt onnodig de mogelijkheden van gemeenten, huurders en corporaties. Bovendien is het in strijd met wat de Aw eerder aangaf en het staat niet in de Woningwet.
  • De Aw geeft corporaties te weinig tijd om de definitieve voorstellen te maken. Sommige corporaties hebben nog steeds geen reactie ontvangen op hun voorlopige scheidingsvoorstellen. Zij kunnen daardoor moeilijk de deadline van 1 juli halen, ook omdat gemeenten en huurders soms nog de tijd moeten krijgen om op het definitieve voorstel te reageren.
  • De Aw staat niet toe dat corporaties bezwaar indienen tegen de reactie op hun voorlopige scheidingsvoorstel, terwijl ze wél aanpassingen afdwingt. Dit vindt Aedes onredelijk.
  • De Aw vraagt nu van te veel corporaties naar aanleiding van kleine wijzigingen nieuwe zienswijzen van gemeenten en huurders. De Aw merkt die nu opeens aan als ‘substantiële wijzigingen’.

Aedes heeft juridisch advies ingewonnen over twee kwesties: de te liberaliseren woningen en het bezwaar maken tegen het voorlopige scheidingsvoorstel.