Lobby

Interview gedeputeerde Fackeldey: ‘Als het gaat om wonen bestaat er niet één Nederland’

Vandaag is het zover. De Provinciale Statenverkiezingen. Deze zijn erg belangrijk voor burgers en corporaties als het gaat om het thema Wonen. Maar wat hebben corporaties nou precies aan de provincie en waar is de provincie nou precies van als het om dit thema gaat? We vroegen het aan de gedeputeerde van de provincie Flevoland namens de PvdA, Jop Fackeldey.

Wat doet de provincie precies voor corporaties?
‘Dat verschilt uiteraard per provincie. De meeste provincies hebben een coördinerende rol als het gaat om de vraag: wat mag wanneer op welke plek gebouwd worden? Overigens is het in Flevoland zo dat ze deze zaken met betrekking tot corporaties overlaten aan de gemeenten. Dat is een politieke keuze die per provincie verschilt.’

Met welke vraag komen corporaties vaak bij de provincie terecht?
‘Dat zijn in veel provincies vragen rondom de financiering en betaalbaarheid van de Energietransitie. Andersom wil de provincie graag van corporaties weten of ze aan deze opgave kunnen voldoen.’

In mijn beleving bestaat Nederland niet want je hebt te maken met groei- en krimpregio’s, met corporaties met veel en weinig geld en overal zijn verschillende opgaven

Wat is uw belangrijkste tip voor corporaties om te komen tot een betere samenwerking met de provincie?
Ga als corporatie goed na: waar gaat mijn provincie over en waar gaat de gemeente over? Bij de gemeente gaat het vaak over de vraag: waar kan en mag ik bouwen? Daarnaast kun je bij veel gemeenten als corporatie vaak gebruik maken van stimuleringssubsidies. Maar ga ook vooral na wat de rol van de provincie is en speel er actief op in als je weet dat de provincie iets voor je corporatie kan betekenen. De provincie blijft namelijk voor veel corporaties niet een natuurlijke gesprekspartner. Daarvan heb ik het idee dat corporaties nog wel eens wat kansen laten liggen.’

Wat doet het Interprovinciaal Overleg (IPO) rondom het thema Wonen?
Niet zo heel veel. Provincies doen namelijk vooral individueel zaken op dit thema. Het IPO heeft een overkoepelende rol en doet voorbereidend werk voor de provincie als het gaat om het landelijke woonbeleid en de maatschappelijke opgaven die daarbij horen.’

Wat is volgens u het belangrijkste dat de diverse overheden moeten doen als het gaat om de opgaven rondom wonen?
‘Vanuit ieder overheidsniveau is het belangrijk om corporaties en huurders goed te betrekken bij de vragen die spelen rondom wonen. Maar uiteindelijk zijn dat per provincie, regio en gemeente weer verschillende opgaven. In mijn beleving bestaat Nederland dan ook niet want je hebt te maken met groei- en krimpregio’s, met corporaties met veel en weinig geld en verschillende opgaven. Je kunt dus niet echt één ding benoemen dat het belangrijkst is omdat dat steeds verschilt.’