Lobby

Hoe corporaties en Provinciale Staten nog beter kunnen samenwerken

Op 20 maart vinden er weer Provinciale Statenverkiezingen plaats in Nederland. En net als bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is het thema wonen weer één van de belangrijkste verkiezingsonderwerpen voor burgers. Vanwege de naderende verkiezingen stuurde Aedes een brief aan de Gedeputeerden en Statenleden om ervoor te zorgen dat corporaties en provincies elkaar ook in de nieuwe Collegeperiode weer kunnen vinden als partner en bondgenoot. In de brief staan diverse thema’s waarop corporaties en provincies de komende periode kunnen samenwerken. Een samenvatting daarvan leest u in dit artikel.

Regie, plancapaciteit en bouwlocaties
In de brief beschrijft Aedes de corporatie ambities. Er zijn provincies waar groei hoog op de agenda staat of waar groei en krimp door elkaar heen spelen. Dat vraagt om regie en afstemming met corporaties. Voor de ambitie van 34.000 nieuwbouwwoningen uit de Woonagenda is er te weinig plancapaciteit omdat de huidige marktsituatie tot meer uitval en vertraging leidt dan voorheen en er zijn te weinig bouwlocaties omdat gemeenten er volgens corporaties te weinig prioriteit aan geven. Aedes vraagt aan de provincie om een regierol te pakken in het verhogen van de plancapaciteit en gemeenten aan te sporen meer tempo te maken om locaties beschikbaar te stellen. Ook moet er intelligent worden geprogrammeerd en omgegaan met de duurzaamheidsladder.

Verduurzaming
Uit het Klimaatakkoord volgt dat het verduurzamen van de woningvoorraad het best kan plaatsvinden door een lokale en regionale gebiedsgerichte aanpak. De gemeenten hebben daarin de regie en de corporaties kunnen daarbij een rol als startmotor spelen omdat ze een groot deel van de woningvoorraad beheren. Aedes vraagt de inzet van de provincies om lokale afstemming te bevorderen en lokale plannen te verbinden met het regionale en provinciale niveau.

Herijken Woningwet
De Woningwet heeft de taken van de corporaties verhelderd en het toezicht aangescherpt. Maar lokaal en regionaal wordt steeds duidelijker dat de Woningwet de uitvoering van de maatschappelijke opgaven hindert: ‘De Woningwet is een landelijk confectiepak dat lokaal knelt’, volgens een recent rapport (november 2018) van de commissie-Van Bochove.

De commissie adviseert om de lokale driehoek van corporaties, gemeenten en huurders meer mogelijkheden te geven om lokaal maatwerk af te spreken. Corporaties vragen steun van de provincies in het herijken van de wet, waarschijnlijk medio 2019, zodat meer rekening kan worden gehouden met regionale verschillen en mogelijkheden.

Financiële armslag
Toenemende belastingdruk is ook een belangrijke reden dat corporaties de Woonagenda-ambities niet kunnen vervullen. Corporaties zijn blij dat provinciebesturen zich ook hard maken voor meer financiële armslag van de corporaties zodat ze wel aan hun maatschappelijke opgaven kunnen voldoen. Helaas laten de berekeningen van Aedes zien dat er aan het einde van de kabinetsperiode ongeveer 1 miljard euro méér belasting zal worden afgedragen dan in 2017. De verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting, waaronder de ATAD, zijn hier debet aan. Daarom vraagt Aedes de provincies om corporaties te blijven steunen richting Den Haag zodat ze meer kunnen investeren. Anders heeft dat een blijvend negatief effect op betaalbaarheid, kwaliteit, verduurzaming en beschikbaarheid van huurwoningen.

Aedes is bereid om tijdens het proces van coalitievorming de inhoud van de brief verder toe te lichten en samen met de regionale verbanden van corporaties het gesprek aan te gaan met de provinciebesturen.

Lees de hele brief van Aedes aan de Gedeputeerden en Statenleden (versie Gelderland).