Lobby

WSW past bestuursverklaring 2018 aan

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw past de eerder verzonden bestuursverklaring 2018 aan. Een passage in de verklaring die onbedoeld vragen opriep, is in de nieuwe versie geschrapt. De aangepaste verklaring is te vinden op de website van het WSW.

Bestuurders van woningcorporaties ondertekenen jaarlijks een bestuursverklaring waarin zij onder andere verklaren alle verplichtingen uit het laatst goedgekeurde Reglement van Deelnemingen te aanvaarden. Dit jaar was daar de tekst ‘en opvolgende versies daarvan’ aan toegevoegd. Aedes ontving daarover veel vragen en kaartte de kwestie bij het WSW aan. Mede daarom is deze toevoeging in de aangepaste bestuursverklaring geschrapt. 

Bestuurders die de eerdere versie van de bestuursverklaring ondertekenden, kunnen alsnog de aangepaste versie gebruiken. In dat geval komt de aangepaste bestuursverklaring in de plaats van de eerder ondertekende versie.