Publicatie

Visie Autoriteit woningcorporaties: veelomvattend en risicogericht toezicht

Update

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) richt zich de komende jaren op ‘integraal toezicht’: zij behandelt alle aspecten van governance, integriteit, rechtmatigheid, financiële continuïteit en de bescherming van het maatschappelijk vermogen bij corporaties. Dat meldt de toezichthouder in haar toezichtsvisie, die zij publiceerde op 29 januari 2016.

Risicogericht
Net als haar voorganger Centraal Fonds Volkshuisvesting, heeft de Aw veel aandacht voor risicogericht toezicht: de toezichthouder geeft op basis van risicoanalyses prioriteit aan toezicht op bepaalde corporaties. Niet alle corporaties krijgen dus evenveel aandacht. De Aw benadrukt hierbij wel dat álle corporaties onder toezicht staan. De toezichthouder maakt elk jaar via beleidsregels de normen en ratio’s bekend waarop zij de risicoprofielen baseert.

Verticaal toezicht
De Aw ziet graag dat het werk van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) functioneert als aanvulling op het toezicht dat zij zelf uitvoert. De Aw wil samen met WSW en het ministerie van BZK komen tot een ‘verticaal toezichtsmodel’: Aw en WSW gebruiken een consistent kader en houden vervolgens getrapt toezicht. Ook minister Blok is voorstander van zo’n model.