Publicatie

Aw publiceert visie op toezicht WSW

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) via de beleidsregels van het WSW. Dat meldt de Aw in het document Toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, dat ze publiceerde op 19 september 2016. In dit visiedocument beschrijft de Aw hoe zij het toezicht op het WSW wil vormgeven, binnen de kaders van het gewijzigde BTIV, dat per 1 juli 2016 van kracht is.

Het WSW stemt voorstellen voor nieuwe beleidsregels af met de Aw. Wanneer het WSW de beleidsregel aan de minister van Wonen voorstelt, adviseert de Aw de minister hierover. Beleidsregels gaan over financiële ratio’s en andere risico-indicatoren, de verstrekking van borging, de maximale omvang van geborgde leningen per corporatie, de omvang van het risicokapitaal en de wijze van informatieverstrekking in het kader van de borging.

Sanering
Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet is naast borging van corporatieleningen ook de sanering van corporaties een taak van het WSW. De Aw stelt dat ze haar zienswijze zal geven, wanneer het WSW besluit een corporatie te saneren. De Aw zal geen toezicht uitoefenen op de uitvoering van saneringen.

Handhaving
De minister heeft zijn bevoegdheid om het WSW aanwijzingen en handelingsbeperkingen te geven gemandateerd aan de Aw. In het uiterste geval kan de minister zelf de voltallige raad van commissarissen van het WSW ontslaan.