Zes hoogleraren presenteren alternatief plan voor sociale huursector

Het is onverstandig om woningcorporaties te marginaliseren, stellen zes hoogleraren volkshuisvesting in de visie Wonen 6.0: Over de toekomst van de sociale huursector. Inhakend op het komend eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie en de nieuwe wetgeving (de novelle) van minister Blok presenteren zij op 21 oktober 2014 alternatieve beleidslijnen.

Concentreren op kerntaken
De door minister Blok voorgestelde administratieve en juridische splitsing van sociale en marktactiviteiten (DAEB en niet-DAEB) is risicovol en nodeloos ingewikkeld, luidt een van de belangrijkste constateringen van de hoogleraren. Net als de minister pleiten zij ervoor dat corporaties zich op hun kerntaken concentreren. Maar zij kiezen daarbij voor een eenvoudiger oplossing: geef corporaties de mogelijkheid om een beperkt percentage van hun huurwoningen in de marktsector te verhuren als onderdeel van hun kernbedrijf (waarvoor de borging door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw van toepassing is) en voorkom zo onnodige bureaucratie en nieuwe risico’s. Aedes ondersteunt deze oplossing: dit zou de nieuwe wetgeving veel minder complex maken. De hoogleraren vinden dat corporaties zich moeten concentreren op hun kerntaken en zorgen voor betaalbaarheid, beschikbaarheid en goede en energiezuinige kwaliteit van sociale huurwoningen, plus een inbreng hebben in de leefbaarheid van wijken.

Onafhankelijk toezichthouder
Daarnaast pleiten de hoogleraren voor een sterke en onafhankelijke toezichthouder. Dat wijkt af van het voorstel van minister Blok, die het toezicht onder zijn ministerie wil brengen. Ook deze zienswijze deelt Aedes, maar vindt wel dat het financieel en volkshuisvestelijk toezicht gescheiden moet blijven. De hoogleraren kiezen voor een gecombineerd toezicht bij één toezichthouder die zelfstandig en onafhankelijk kan handelen. De taken van deze externe toezichthouder omvatten naast het financiële toezicht, de rechtmatigheid, het staatssteundossier en de governance. Verder zou deze toezichthouder de inzet van de financiële middelen van de corporaties moeten beoordelen op efficiency en risicobeheersing en op de opgaven die woningcorporaties in overleg met de gemeenten en huurdersorganisaties hebben opgesteld.

Zelfbeheer huurders bevorderen
Een derde belangrijke aanbeveling van de hoogleraren is om de rechten op zelforganisatie en zelfbeschikking van huurders te versterken. Dit kan door het bevorderen van zelfbeheer op complexniveau en het vergroten van invloed op het beleid van de corporaties. Randvoorwaarden zijn dat het maatschappelijk vermogen van woningcorporaties in stand blijft en dat risico’s voor bewoners beheersbaar blijven. Zo krijgen de huurders in sterkere mate de eigenaarsrol.

Voor de langere termijn pleiten de hoogleraren voor een woonbeleid waarin huur en koop meer gelijkgeschakeld zijn. Daarvoor vinden zij het wenselijk dat de fiscale behandeling van het eigenwoningbezit in een hoger tempo wordt aangepast. Dit is in de lijn van Wonen 4.0. het gemeenschappelijke hervormingsplan voor de woningmarkt van Aedes, huurdersorganisatie de Woonbond, Vereniging Eigen Huis en makelaarsorganisaties.