Inkomenstoets bij verhuur via derden

Minister Blok heeft de Tijdelijke Regeling Diensten van Algemeen Economisch Belang Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting op 14 mei 2013 aangepast. Dit heeft onder andere gevolgen voor de inkomenstoets van woningzoekenden voor woonruimten die via derden worden verhuurd. Denk daarbij aan corporatiewoningen die via zorginstellingen aan ouderen worden verhuurd, of via uitzendorganisaties aan arbeidsmigranten.

Op grond van de tijdelijke regeling zijn woningcorporaties sinds 1 januari 2011 verplicht ten minste 90 procent van hun vrijkomende woningen met een huur onder de 681,02 euro (prijspeil 2013) toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot 34.229 euro (prijspeil 2013). Deze verplichting geldt ook wanneer een woningcorporatie door tussenkomst van een derde verhuurt.

Staatssteun
De afgelopen twee jaar bleek dat sommige woningcorporaties zich onvoldoende konden verantwoorden over de inkomensgegevens bij verhuur door intermediairs. Omdat deze intermediairs bijvoorbeeld principieel weigerden een inkomsenstoets uit te voeren, of zeiden daartoe niet in staat te zijn. Corporaties liepen daarmee het risico om een zogenoemde oordeelsonthouding van de accountant te krijgen. Met als mogelijke verregaande consequentie een vorm van staatssteun te verliezen en geen borging van nieuwe leningen meer te krijgen.

Overleg Aedes
Samen met een aantal leden heeft Aedes de afgelopen maanden overleg gevoerd met het ministerie van BZK en enkele accountantskantoren over aanpassing van deze regel. De wijzigingsregeling per 14 mei verduidelijkt dat de intermediairs zelf de inkomens moeten toetsen. Daarbij zijn ze gehouden aan de regels die voor corporaties gelden. De corporatie blijft verantwoordelijk dat de intermediairs deze regels correct naleven en goed over de toewijzingen informeren. Als de corporatie in haar verantwoording tekort schiet doordat dit in de vóór 1 januari 2013 gesloten overeenkomsten nog onvoldoende was geregeld, zal dit de corporatie niet worden aangerekend. Bij nieuwe of aangepaste overeenkomsten (vanaf 18 mei 2013) moet de corporatie zich over het eerstvolgende volledige verslagjaar wel over de toewijzingen door intermediairs kunnen verantwoorden.

Buitenlandse studenten
Verder stelt de gewijzigde tijdelijke regeling dat internationale studenten geen inkomensverklaring hoeven te overleggen. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 volstaat een verklaring van de Nederlandse onderwijsinstelling dat de student staat ingeschreven.

Voorlopige aanslag
Met de wijziging van de regeling is het woningzoekenden ook toegestaan voor de toetsing van het huishoudinkomen een voorlopige aanslag IB te overleggen. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn voor ZZP-ers die (nog) niet beschikken over een definitieve aanslag IB of een IB60-formulier.