Wet- en Regelgeving

Wetsvoorstel wijziging Warmtewet: blokverwarming in huurrecht of Warmtewet

Update

Minister Kamp heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Warmtewet op 6 juli 2016 gepubliceerd. De voorgestelde wijzigingen hebben voor woningcorporaties vooral gevolgen in relatie tot blokverwarming. In haar reactie op de internetconsultatie van het wetsvoorstel laat Aedes weten op hoofdlijnen tevreden te zijn met het wetsvoorstel.

De Warmtewet beschermt huurders die zijn aangesloten op een collectieve warmtevoorziening, zoals blokverwarming. Uit de evaluatie van de Warmtewet is gebleken dat dit knelpunten met zich meebrengt. Aedes heeft bepleit dat corporaties moeten kunnen kiezen om de bescherming te regelen in de Warmtewet of in het huurrecht. Minister Kamp heeft deze keuzevrijheid meegenomen in zijn plannen: afhankelijk van het type contract met de huurder geldt de Warmtewet of het huurrecht.

De nieuwe Warmtewet biedt huurders alleen bescherming als dat nodig is. Wanneer de collectieve warmtelevering is geregeld in de huurovereenkomst, vervalt de bescherming uit de Warmtewet. Corporaties kunnen dus kiezen.

Reactie Aedes
In haar reactie, mede gebaseerd op input van haar leden, benadrukt Aedes het belang van een efficiënte warmte-exploitatie, onafhankelijk of de huurdersbescherming in de Warmtewet of het huurrecht is geregeld. Verder pleit Aedes voor:

  • Een overgangsregime zodat corporaties de mogelijkheid krijgen de overeenkomsten aan te passen.
  • Een duidelijkere omschrijving van de positie van verenigingen van eigenaren (VvE’s). Het wetsvoorstel zegt nu niks over de specifieke situatie van de VvE met een mix van huurders en woningeigenaren.

Daarnaast signaleert Aedes een aantal knelpunten in het huurrecht:

  • De Warmtewet kent een plafond van maximale tarieven. Door dit plafond kijken corporaties actiever naar de rendementen van de individuele systemen en netten. Het huurrecht kent zo’n plafond niet. Het is wenselijk deze stimulans ook in het huurrecht op te nemen.
  • Het is wenselijk om de definitie van redelijke kosten in het Besluit Servicekosten op te nemen. Op deze manier zijn deze energiebesparende maatregelen rendabel te maken. De Warmtewet gaf deze mogelijkheid; het huurrecht niet.
  • In de regeling moet ook staan dat de huidige aftrek in de woningwaarderingspunten voor ruimteverwarming vervalt indien het huurrecht weer geldt.

Nu de consultatie is gesloten, zal het ministerie aan de slag gaan met de inbreng van de 47 organisaties/personen die hebben gereageerd. Bij verzending naar de Tweede Kamer zal de minister in de toelichting aangeven wat hij met de consultatiereacties heeft gedaan. Het ministerie verwacht het wetsvoorstel rond november 2016 naar de Tweede Kamer te sturen.

De verwachting is dat de nieuwe Warmtewet per 1 januari 2018 geldt.