Aedes-reactie

Voorstel compensatieregeling bij storing warmtelevering onredelijk

Woningcorporaties die zelf optreden als warmteleverancier, zijn verplicht afnemers financieel te compenseren bij een storing in de warmtelevering. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een beleidsregel in consultatie gebracht waarin is vastgelegd wanneer sprake is van een storing. Aedes vindt dat voorstel onredelijk en roept corporaties op reacties te sturen.

Consultatie compensatieregeling
Aedes en andere marktpartijen hebben vanaf de publicatie van de Warmteregeling bezwaar gemaakt tegen de regeling. Het maakt niet uit of het gaat over blokverwarming, duurzame energie-installaties (bij voorbeeld warmte-koude opslag) of stadsverwarming. Dit was voor de minister van EZ aanleiding de ACM te vragen een beleidsregel op te stellen. Er vindt nu een consultatie plaats over de concept beleidsregel die het ACM heeft opgesteld. Reacties zijn mogelijk tot en met 22 april.

Voorstel onredelijk
Aedes vindt het voorstel onredelijk en daarmee een bedreiging voor de exploitatie en zodoende de continuïteit van warmtelevering.

  • Overmachtsituaties (die bijvoorbeeld bij blokverwarming voorkomen) zijn niet uitgesloten, terwijl de warmteleverancier schade niet kan verhalen.
  • Transportleidingen (stijgleidingen) in een complex worden bij blokverwarming gezien als het inpandige warmtenet. Storingen aan transportleidingen (bijvoorbeeld lekkage) worden gezien als de verantwoordelijkheid van de leverancier, maar die is niet altijd in de gelegenheid hier adequaat op te reageren.
  • De storingsregistratie geeft een te zware administratieve belasting.
  • De regeling sluit aan bij de Aansluit- en transportvoorwaarden voor gas, deze gaan echter alleen over storingen in het netwerk. De concept beleidsregel sluit storingen door andere oorzaken niet uit.

Reacties naar ACM
Aedes adviseert corporaties die warmte leveren aan hun huurders, een reactie te sturen aan de ACM. Daarvoor heeft Aedes een voorbeeldreactie opgesteld. Een reactie moet uiterlijk 22 april bij de ACM binnen zijn. (Autoriteit Consument & Markt, zaaknummer 15.0641.52, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag of per mail warmte@acm.nl)