Woonwaard kiest voor moderner opdrachtgeverschap

Hoe kunnen we de woonlasten voor huurders verlagen en hen zoveel mogelijk een stem geven? Woonwaard stelde in januari 2017 een visie vast waarin staat hoe opdrachtgeverschap bijdraagt aan deze belangrijke doelen van de corporatie. Het sluitstuk van een intensief proces, waaraan veel mensen meewerkten. Een interview met Linda van den Aakster, inkoopspecialist bij Woonwaard.

Wat is de kern van jullie visie?
‘We gaan op meer verschillende manieren samenwerken met opdrachtnemers. We kiezen nu per situatie de beste vorm. Soms werkt een meer traditionele aanpak het beste en soms regisserend opdrachtgeverschap. Dit hebben we in de visie Woonwaard als professionele opdrachtgever verder uitgewerkt.’

Wat was de aanleiding voor het opstellen van deze visie?
‘Rollen, taken en verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn veranderd. Wij waren een van de voorlopers met ketensamenwerking, maar geloven dat professioneel opdrachtgeverschap anno 2017 verder gaat.’

Wat is nu de echte meerwaarde van zo’n visie in de praktijk?
‘Het helpt je als corporatie om bewuste keuzes te maken over welke vraag je aan de markt stelt, welke opdrachtgeversrol je inneemt en welke samenwerkings- en contractvorm je kiest. Een bewuste keus vroeg in het proces zorgt voor hogere kwaliteit en lagere kosten. Het draagt bij aan een goede risicoanalyse: wie kan welke risico’s het beste dragen.’

Hoe hebben jullie het aangepakt?
‘We hebben allereerst toonaangevende sprekers op het onderwerp uitgenodigd, bijvoorbeeld hoogleraar Inkoopmanagement Arjan van Weele van de TU Eindhoven en hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap Marleen Hermans van de TU Delft. Hermans bood ons met een workshop inzicht waar we nu staan. Daarna legden we in denktanksessies de contouren vast voor de uiteindelijke visie. Hier gebruikten we ook de Leidraad Aanbesteden en Routeplanner Opdrachtgeverschap (ROP) van Aedes bij.’

Waar staan jullie op dit moment?
‘We werken sinds kort met de visie, die duidelijk samenhangt met meerdere beleidsdocumenten, bijvoorbeeld ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarbij letten we op aandachtspunten, zoals hoe de kennisuitwisseling tussen afdelingen onderling verloopt. En hoe we ruimte creëren voor nieuwe leveranciers, naast onze bestaande leveranciers.’

Heeft u nog een tip voor andere corporaties?
‘Bij ons werkte het uitnodigen van externe sprekers heel goed. Voordat je naar je eigen beleid gaat kijken is het fijn om een brede kijk op opdrachtgeverschap van buiten te horen. Als je verder in het proces meer de diepte ingaat is het verstandig om eigen praktijkvoorbeelden te bespreken.’