Aedes tevreden: Eerste Kamer akkoord met nieuw stelsel toezicht en kwaliteit in bouw

Update

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht  op de kwaliteit in de bouw. De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt voor meer duidelijkheid in de aansprakelijkheid en verbetering in de bouwkwaliteit en het -toezicht. Daarom is Aedes blij met de nieuwe wet. Samen met mede-opdrachtgevers en partners heeft Aedes al jaren aangedrongen op verbetering van deze bouwwetgeving. Het nieuwe stelsel treedt 1 januari 2021 stapsgewijs in werking. 

De invoering van het nieuwe stelsel versterkt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument. Door de toenemende complexiteit in de bouw was herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. De herziening maakt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger, wat de kwaliteit ten goede zal komen. 

Stapsgewijze inwerkingtreding
Het nieuwe stelsel treedt stapsgewijs in werking en geldt vanaf 1 januari 2021 eerst voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Dit geeft alle betrokken partijen de kans ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze van toezicht in de bouw. De meeste partijen, inclusief gemeenten, hebben hun bedrijfsvoering al ingericht op het werken volgens de nieuwe methode. Met de extra garanties en proefprojecten die nu tot invoering van de wet in 2021 lopen, kan de werking van het nieuwe stelsel nog verder verbeteren. Daarmee zijn alle partijen bij de invoering klaar voor de nieuwe wet. 

Een brede coalitie, waaronder Aedes, de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra, partijen in de zorg, welzijn en het onderwijs en LTO Nederland hebben eerder in een gezamenlijke brief de Eerste Kamer gevraagd het wetsvoorstel te steunen. Nu kunnen we aan de slag. 

Bijdrage aan betere bouwkwaliteit
De wet levert een bijdrage aan betere bouwkwaliteit waar opdrachtgevers en bouwondernemers voor staan en leidt tot kwaliteitsverbetering. De wet schrijft bovendien beter bouwtoezicht voor met onafhankelijke kwaliteitscontroleurs.

Na jaren debat
Ook minister Ollongren van BZK is tevreden: 'Het is een belangrijk moment omdat na jaren debat er nu brede parlementaire steun is voor een nieuw stelsel. Daarmee krijgen consumenten het bouwwerk waar ze recht op hebben en kunnen veiligheidsincidenten beter worden voorkomen.' De Wet kwaliteitsborging is al in februari 2017 met brede steun door de Tweede Kamer aangenomen. Gemeenten en Eerste Kamerleden hadden aanvankelijk nog veel vragen over het toezicht in relatie tot de rol van gemeenten. 

Een bestuursakkoord tussen minister Ollongren (BZK) en de gemeenten (VNG) bracht aanvullend duidelijkheid op dit punt, waardoor er in de praktijk brede steun ontstaan is voor het invoeren van de wet. Op 23 april 2019 sprak de Eerste Kamer met de minister over het wetsvoorstel. Op 14 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel.