Aedes-modelcontracten voor bouw en renovatie

Aedes biedt haar leden diverse modelcontracten, voor zowel vernieuwende als meer traditionele samenwerkingsvormen met marktpartijen. Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van alle modelcontracten.

Progressieve vormen

Aedes-modelcontract geïntegreerd bouwen DB/DBM
 
Omschrijving Bij geïntegreerd bouwen liggen het ontwerp en de uitvoering bij één opdrachtnemer. Er zijn vele varianten van het geïntegreerde contract. Bij een Design & Build-overeenkomst stelt de opdrachtgever een programma van eisen ofwel technische omschrijving op, waarna de opdrachtnemer aan de hand hiervan een ontwerp opstelt. De opdrachtgever toetst dit vervolgens en accepteert het ontwerp als de vraagspecificatie goed is ingevuld. In de praktijk wordt de Design & Build-overeenkomst vaak uitgebreid met extra bepalingen, bijvoorbeeld voor onderhoud. Dit heet een DBM-contract (Design, Build, Maintain).
Downloads

 

Aedes-modelovereenkomst Resultaatgericht Samenwerken (RGS)
 
Omschrijving Bij Resultaatgericht Samenwerken (RGS) legt een corporatie de na te streven kwaliteit vast in zogenaamde functionele prestatie-eisen en dus niet in een vooraf dichtgetimmerd bestek. Bij RGS is het te bereiken resultaat beschreven in de vraagspecificatie die een corporatie aan de opdrachtnemer meegeeft (naast kwaliteit ook budget, exploitatieduur, huurstelling, rendement en overige uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen). De opdrachtnemer presenteert de mogelijkheden in verschillende scenario’s met financiële doorrekening. De corporatie kiest het gewenste scenario. Aedes en OnderhoudNL hebben een modelovereenkomst ontwikkeld die bestaat uit verschillende sets en gebruikt kan worden bij RGS.
Downloads

 

Afnameovereenkomst NOM-renovaties en -nieuwbouw
 
Omschrijving De renovatie en nieuwbouw van huurwoningen tot nul-op-de-meterwoningen (NOM) vraagt om een andere relatie tussen bouwer en woningcorporatie. De bouwer neemt bijvoorbeeld geen afscheid van het project nadat het is opgeleverd. Aedes, Bouwend Nederland en Stroomversnelling hebben gezamenlijk een Afnameovereenkomst ontwikkeld: één voor renovatie en één voor nieuwbouw. Bouwers en corporaties hebben met deze twee varianten een breed gedragen en uniform kader om hun verantwoordelijkheden en afspraken bij NOM-renovaties en -nieuwbouw vast te leggen. De Afnameovereenkomst gaat ervan uit dat de bouwer gedurende een reeks van ten minste 10 jaren het beheer van de installaties en het onderhoud van de woning op zich neemt.
Downloads


Traditionele vormen

Aedes model aannemingsovereenkomst voor woningcorporaties
 
Omschrijving Bij meer traditionele samenwerkingsvormen is de aannemer niet betrokken bij het ontwerp. Op basis van het bestek dat tijdens de ontwerpfase is opgesteld, doet hij een aanbieding. Als er na een aanbestedingsprocedure voor een aannemer is gekozen, wordt er een aannemingsovereenkomst opgesteld. Hierin zijn belangrijke juridische bepalingen opgenomen die gaan over de rechtsverhouding tussen aannemer en opdrachtgever. Denk aan de aannemingssom, bankgarantie, bouwtijd en vertraging. Deze aannemingsovereenkomst heeft Aedes laten ontwikkelen in nauwe samenwerking met VBTM advocaten. De bestekken die in de aannemingsovereenkomst worden genoemd zijn op te vragen bij STABU, zij ontwikkelden de bestekken en zijn verantwoordelijk voor het beheer.
Downloads

 

Aedes-adviseursovereenkomst
 
Omschrijving Adviseurs spelen een belangrijke rol in het bouwproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ingenieur, stedenbouwkundige, architect, asbestadviseur, BIM-adviseur of procesmanager. Welke verplichtingen bestaan er voor de adviseur en welke voor de opdrachtgever? In de overeenkomst met de adviseur is dit verder uitgewerkt. Deze overeenkomst ontwikkelde Aedes samen met NEPROM, de brancheorganisatie van projectontwikkelaars.
Downloads

 

Aedes-model Algemene Inkoopvoorwaarden
 
Omschrijving De Aedes-model Algemene Inkoopvoorwaarden dragen bij aan risicobeheersing, omdat het verdiepen in de uiteenlopende verkoop- en leveringsvoorwaarden van anderen niet meer nodig is. Daarbij dragen de Aedes-model Algemene Inkoopvoorwaarden bij aan eenduidige en consistente voorwaarden in de hele corporatiebranche.
Downloads

 

Aedes-model Bouwteamovereenkomst
 
Omschrijving Een Bouwteamovereenkomst is vooral geschikt voor (ver)bouwprojecten die al in een vroeg stadium samenwerking vereisen van alle bij het (ver)bouwproces betrokken partijen: de corporatie als opdrachtgever, de ontwerpers (architect, constructeur en overige adviseurs) en de aannemers. Het gaat dan meestal om projecten waar specifieke (technische) kennis en deskundigheid voor nodig is. Door vanaf het begin samen te werken komt het ontwerp efficiënter tot stand, omdat al vroeg uitvoeringstechnische kennis wordt ingebracht.
Downloads

 

Aedes-model Turnkey-overeenkomst
 
Omschrijving

Corporaties bewegen zich meer en meer richting het inkopen van woningen als kant en klaar product. Denk daarbij aan conceptueel bouwen en tijdelijke woningen. Voor inkooptrajecten waarbij een kant en klare woning wordt gekocht zijn deze twee Turnkey- modellen ontwikkeld: een met NOM-prestatie en een zonder.

Downloads