Lobby

Aedes pleit voor redelijker asbestbeleid

Ter voorbereiding van een debat op 14 december 2016 over externe veiligheid en asbest vraagt Aedes in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor drie punten: de noodzaak van een redelijker en daarmee goedkoper asbestbeleid, de ingrijpende gevolgen van een wijziging van een Arbo-besluit en openstelling van de subsidie voor het verwijderen van asbestdaken voor corporaties.
 

Laten we eindelijk normaal doen over asbest! Dit was de oproep van een bestuurlijke klankbordgroep in juni 2016 in het gelijknamige pamflet. Twee corporatiebestuurders, een hoogleraar, een GGD-manager, een burgemeester en een zorgdirecteur pleitten hierin voor een nuchtere aanpak van asbestsanering, met meer evenwicht tussen emotie en ratio. In vervolg op dit pamflet heeft de Kamer nieuwe voorbeelden gekregen over de absurditeit van wet- en regelgeving over asbestsanering. 

In navolging van de bestuurlijke klankbordgroep pleit Aedes in haar brief voor het oprichten van een landelijke werkgroep van alle betrokken partijen om samen tot een redelijker en daarmee goedkoper asbestbeleid te komen.

Wijziging Arbo-besluit
Verder uit Aedes in de brief kritiek op een voorgestelde wijziging van het Arbo-besluit waardoor een corporatie (als ‘de opdrachtgever van een bouwwerk’) straks moet garanderen dat er geen asbest aanwezig is bij bouwwerkzaamheden. Deze Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de aanpassing van de bouwprocesbepalingen stelt volgens Aedes onmogelijke eisen aan corporaties.

Het wijzigingsvoorstel maakt de opdrachtgever verantwoordelijk voor het asbestbeleid van de aannemer. Feitelijk komt het er op neer dat opdrachtgevers een garantie moeten afgeven voor 100 procent veiligheid. Terwijl juist het bestaande certificeringsstelsel voor asbest aan opdrachtgevers zekerheid moet geven dat veilig en verantwoord met asbestrisico’s wordt omgegaan.
Aedes beschouwt het wijzigingsvoorstel van het Arbo-besluit als een ingrijpende lastenverzwaring voor corporaties en vraagt de regering dan ook de voorgestelde wijziging te laten toetsen door Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk. 

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
Tot slot pleit Aedes ervoor om de succesvolle subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken ook toegankelijk te maken voor corporaties. Zij willen graag van deze regeling gebruikmaken om ervoor te zorgen dat asbestdaken vóór 2024 ook uit de sociale huursector zijn verdwenen. Daarom stelt Aedes voor om corporaties de mogelijkheid te bieden het aantal vierkante meter verwijderde daken van hun woningen in een straat op te tellen, zodat de geldende minimumomvang van 35 vierkante meter geen beletsel meer vormt.