Proces

Klimaattafels aan de slag met Klimaatakkoord

Het kabinet wil in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terugdringen. Hoe het kabinet deze doelstelling van het Klimaatakkoord wil bereiken, heeft minister Wiebes (EZK) vrijdag 23 februari 2018 bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Extra geld stelt het kabinet niet ter beschikking. Vijf sectortafels gaan afspraken op hoofdlijnen maken. De sectortafel gebouwde omgeving staat onder leiding van Diederik Samsom. Voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen.

Het kabinet heeft de regie over de totstandkoming van het akkoord en werkt daarbij samen met de SER. Ed Nijpels, voorzitter Borgingscommissie van het huidige Energieakkoord, wordt voorzitter van het coördinerende Klimaatberaad. De belangrijkste platforms van het akkoord zijn vijf sectortafels: gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, elektriciteit en industrie. Aan deze tafels bedenken partijen plannen voor de CO2-reductie binnen hun sector. Welke technieken zijn hiervoor nodig, hoe zijn die in beleid om te zetten en wie is verantwoordelijk voor de uitvoering? Diederik Samsom is voorzitter van de tafel gebouwde omgeving.

Kostenefficiëntie moet leidend zijn bij de keuze van maatregelen, schrijft Wiebes. In de gebouwde omgeving kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om natuurlijke renovatiemomenten aan te grijpen door de woning meteen voor te bereiden op een CO2-arm 2050 in plaats van nu op 2030. 

Drie sporen
Het kabinet wil dat alle sectoren een evenwichtig en toekomstgericht pakket afspraken maken over drie sporen. Het overgrote deel van de CO2-reductie in 2030 moet komen door het op grotere schaal toepassen van bewezen technieken en maatregelen. Daarnaast zijn er maatregelen en technieken waarvoor nog pilots nodig zijn om kosten te reduceren en grootschalige marktintroductie voor te bereiden. Bijvoorbeeld verschillende technieken voor aardgasvrije wijken. Het derde spoor bevat technologieën die nog in de onderzoeksfase zitten.

Aardgasvrije proeftuinen
In 2018 starten grootschalige proeftuinen om wijken aardgasvrij te maken in onder meer Groningen en Rotterdam-Zuid. Daarbij werken woningcorporaties samen met koplopers uit de bouw aan onder meer prototypes van duurzame warmte-installaties. De aansluitplicht op het gasnet maakt plaats voor een warmterecht. Hiermee kunnen eindgebruikers aanspraak maken op een toereikende aansluiting op bijvoorbeeld een verzwaard elektriciteitsnet of warmtenet.

Bij de uitwerking van opties voor de gebouwde omgeving zijn betaalbaarheid en draagvlak bij bewoners en huurders belangrijke aandachtspunten, stelt Wiebes.
 
Planning
De afspraken op hoofdlijnen moeten al voor de zomer klaar zijn. Volgens de planning volgt de uitwerking tot concrete maatregelen in de tweede helft van 2018. De uitvoering van het Klimaatakkoord start in 2019.