Lobby

Klimaatakkoord: extra geld nodig om verduurzamen huurwoningen te versnellen

Woningcorporaties willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad, maar niet ten koste van hun kerntaken. En zonder extra geld is versnelling niet mogelijk. Op basis van deze uitgangspunten blijven corporaties meepraten over het Klimaatakkoord. Dat besloten corporatiebestuurders op 6 juli 2018 tijdens een ledencongres van Aedes. Op 10 juli 2018 overhandigde Ed Nijpels de stand van zaken van het Klimaatakkoord aan minister Wiebes (Klimaat).

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, lichtte de tussenstand toe van de vijf sectortafels waaraan allerlei partijen overleggen over een te sluiten Klimaatakkoord. Nijpels: 'Niemand is weggelopen. Iedereen moet meedoen om het Klimaatakkoord tot een succes te maken.’ 

Hoofdlijnen uitwerken
Aan iedere tafel zijn hoofdlijnen vastgesteld, die in de zomer doorgerekend worden. Daarna legt het kabinet de plannen met een reactie voor aan de Tweede Kamer. Minister Wiebes: ‘We zullen daarbij met voorrang kijken naar de haalbaarheid en naar de betaalbaarheid voor huishoudens.’ Vervolgens gaan alle partijen, met de reactie uit de politiek in het hoofd, verder met het uitwerken van de hoofdlijnen tot concrete plannen. Zo ontstaat het definitieve Klimaatakkoord, planning is dat dit eind dit jaar klaar moet zijn.

Gebouwde omgeving
Aedes neemt deel aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving. De inzet van corporaties is eerder vastgelegd in een position paper: woningcorporaties kunnen en willen bijdragen aan klimaatdoelstellingen. Ze verduurzamen hun woningen, maar dat mag niet ten koste gaan van het bouwen van voldoende en betaalbare huizen. Alles tegelijk is financieel niet mogelijk en het is niet redelijk dat de sociale huursector als voorloper extra kosten voor haar rekening neemt.

Tussenstand
Ook de Klimaattafel Gebouwde omgeving heeft de hoofdlijnen vastgelegd in een tussenstand. Onderdeel daarvan is het akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij: partijen bekijken of nieuwbouwprojecten in de pijplijn alsnog gasvrij kunnen worden gemaakt. Ook ligt het voorstel de Startmotor op tafel: in de komende drie jaar 100.000 sociale huurwoningen extra van het gas halen.

Gelijk oversteken
Corporatiebestuurders besloten op het Aedes-congres om op basis van de tussenstand mee te blijven praten over het Klimaatakkoord. Ze spraken ondubbelzinnig uit dat ze alleen een handtekening onder het Klimaatakkoord zullen zetten als er ook harde afspraken over de financiering vastgelegd worden. Over dat uitgangspunt nam het congres een motie aan: ‘Gelijk oversteken: versnelling is alleen mogelijk met extra geld.’ Ook moet er in afspraken rekening worden gehouden met verschillen tussen corporaties en hun werkgebied.

Randvoorwaarden
Aedes-voorzitter Marnix Norder kan goed uit de voeten met de randvoorwaarden die hij van de bestuurders meekrijgt voor het overleg aan de klimaattafel: ‘Corporaties laten zien wat ze kunnen bijdragen. Maar als Nederland het tempo wil versnellen, moet er geld bij. De belastingdruk op corporaties neemt nog steeds toe, daar moet het kabinet wat aan doen. We willen graag en de zon gaat weliswaar voor niets op, maar ieder zonnepaneel moet betaald worden.’