Proces

Reageer nu op de ministeriële regeling aardgasloze nieuwbouw

Nieuwe woningen waarvoor de bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt ingediend, krijgen in principe geen gasaansluiting meer. Gemeenten mogen hiervoor uitzonderingsgebieden aanwijzen. In een ministeriële regeling worden de criteria hiervoor verder uitgewerkt. Via een internetconsultatie kunnen woningcorporaties tot 11 juni 2018 hun inbreng geven.

In de Wet Voortgang Energietransitie (VET) is de mogelijkheid opgenomen om bij zwaarwegende redenen van algemeen belang af te kunnen wijken van het gasloze standpunt. Bijvoorbeeld wanneer een voor de gemeente belangrijk project anders niet gerealiseerd wordt door financiële of technische redenen. Ook de voortgang van de bouwproductie kan een reden zijn. Gemeenten mogen ook andere zwaarwegende redenen aandragen. De ministeriële regeling zal geen limitatieve lijst van redenen bevatten.
 
In de ministeriële regeling komt ook een overgangsartikel zodat gemeenten een uitzondering mogen verlenen als de bouwaanvraag voor 1 januari 2019 wordt ingediend. Dat kan alleen wanneer er anders vertraging optreedt, of wanneer het project schaarse productiemiddelen inzet en de bouw van meer nieuwe woningen daardoor vertraagt.

Internetconsultatie
Aedes heeft al eerder inbreng geleverd op de inhoud van de conceptregeling. Nu loopt er een internetconsultatie voor deze ministeriële regeling. Ook woningcorporaties afzonderlijk kunnen reageren tot 11 juni 2018.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten werkt ondertussen aan een handreiking voor gemeenten hoe zij de ministeriële regeling kunnen interpreteren. Aedes is hierbij betrokken.

Klimaattafel
De deelnemers aan de Klimaattafel, waaronder Aedes, ontwikkelen nu een zogeheten 'inkeerregeling'. Deze regeling beoogt goedgekeurde nieuwbouwprojecten alsnog aardgasvrij te realiseren, waarbij het streven een goede verdeling van verantwoordelijkheden en kosten is.