Lobby

Beroep op Tweede Kamer: neem belemmeringen voor verduurzaming weg

Verduurzaming van corporatiewoningen is cruciaal voor een succesvolle energie- en warmtetransitie. Corporaties hebben die verduurzaming al flink versneld. Hun ambities worden echter geremd door minder financiële mogelijkheden en belemmerende regels. Dat schrijft Aedes in een brief aan de Tweede Kamer. 

De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat debatteert op 18 januari 2018 over verduurzaming. Aedes zette de belemmeringen voor investeringen in verduurzaming van corporatiewoningen en de oplossingen daarvoor op een rij.

Beperkte financiële mogelijkheden
De financiële mogelijkheden van corporaties zijn onvoldoende om hun hoge ambities te realiseren. Er zijn zelfs minder middelen voor verduurzaming beschikbaar dan onder het vorige kabinet. Zo loopt de STEP-subsidie (in totaal 400 miljoen euro) dit jaar af. Het kabinet stelt via een heffingsvermindering slechts 150 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van sociale huurwoningen.

Belemmeringen in regels

  • In het regeerakkoord komt de overheid terug op haar toezegging dat de salderingsregeling zou worden verlengd tot 2023. De regeling is de belangrijkste stimulans voor het gebruik van zonnepanelen. Aedes vraagt behoud van de regeling tot 2023 zodat er voldoende tijd is om een nieuwe regeling te maken.
  • De minister van EZK laat in de wijziging van de Warmtewet knelpunten zitten. Corporaties kunnen daardoor de kosten voor collectieve warmtevoorziening niet meer (volledig) in rekening brengen bij de gebruikers. Risico is dat corporaties overstappen op individuele gasketels, een achteruitgang voor verduurzaming.
  • De Woningwet staat veel activiteiten om snel en efficiënt te verduurzamen niet toe, bijvoorbeeld rond het opwekken van duurzame energie. Aedes pleit ervoor om corporaties meer armslag te geven en de wettelijke regels aan te passen.
  • Verduurzaming leidt tot meer comfort en lagere energielasten voor huurders. De kosten van de maatregelen kunnen echter niet altijd worden doorgerekend in de huurprijs. Aedes vraagt voor meer aandacht in de regels voor de totale woonlasten.

Aedes heeft deze belemmeringen al meerdere malen bij zowel Tweede Kamer als regering onder de aandacht gebracht. Eind 2017 liet Aedes de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken weten graag samen te kijken hoe de belemmeringen weggenomen kunnen worden.