Proces

Aedes: ‘Duurzaamheidsverplichtingen ondermijnen lokale prestatieafspraken’

Minister Blok wil op termijn af van huurwoningen met een energielabel slechter dan label C. Hij wil corporaties daartoe een verplichting opleggen. Ook gaat hij de lokale prestatieafspraken inhoudelijk controleren om een beter beeld te krijgen van de bijdrage aan de energiebesparingsdoelen uit het Convenant Energiebesparing Huursector en het Energieakkoord. Aedes verwacht dat de verplichting in sommige regio’s een enorme druk zal geven op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen en dat lokale prestatieafspraken hiermee ondermijnd worden.

Minister Blok kondigde bovenstaande maatregelen 11 november 2016 aan in een brief aan de Tweede Kamer. Hij verwijst daarbij naar de recente Nationale Energie Verkenning 2016 (NEV): daarin staat dat woningcorporaties de afgesproken doelstelling van gemiddeld label B in 2020 waarschijnlijk niet halen.  In het voorjaar van 2017 zal hij de Kamer nader informeren over zijn voorstellen. 

Aedes
Onlangs zei Aedes in een gesprek met de minister nog steeds achter de doelstellingen van het convenant en het Energieakkoord te staan. Door de verhuurderheffing en andere knellende regels van de rijksoverheid konden corporaties echter niet altijd de gewenste stappen voor energiebesparing en duurzame ontwikkeling zetten. Daarom zal het een paar jaar langer duren voordat de corporatiesector de doelstelling haalt. In de prognoses van corporaties zelf zien we overigens al een versnelling van de labelsprongen.

De verplichting die de minister de corporaties nu wil opleggen, zal bij sommige corporaties tot een grote druk op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen leiden. Hierdoor zou het in sommige regio’s veel moeilijker worden om tot goede lokale prestatieafspraken te komen.

Knelpunten aanpakken
De afgelopen jaren heeft Aedes de minister en de Tweede Kamer meerdere malen gewezen op de knelpunten bij het verduurzamen van de woningvoorraad. In plaats van verplichtingen op te leggen, vraagt Aedes de minister nogmaals die knelpunten aan te pakken, door:

  • De verhuurderheffing te vervangen voor een investeringsagenda. Zodat corporaties meer woningen met slechte energielabels sneller kunnen renoveren.
  • De passendheidstoets om te zetten in een woonlastenbenadering of op zoek te gaan naar andere alternatieven.
  • Te garanderen dat de salderingsregeling minstens 15 jaar blijft bestaan.  
  • Te garanderen dat ook bij dalende gasprijzen huurders met warmteaansluitingen in geïsoleerde woningen niet duurder uit zijn. 

Uitbreiding Energieprestatievergoeding
Verder kondigt de minister aan om de Energieprestatievergoeding (EPV) ook mogelijk te maken voor zeer energiezuinige woningen die zijn aangesloten op het aardgasnet. Hij zal de regeling dit jaar nog aanpassen. Ook wil de minister de EPV zo snel mogelijk verder uitbreiden met zeer energiezuinige woningen met een aansluiting op het warmtenet. Over dit laatste punt gaat hij binnenkort in overleg met verschillende partijen. 

Aedes ondersteunt uitbreiding van de EPV. Aedes is voorstander van nul-op-de-meter-woningen. In deze fase van de transitie naar een duurzame energievoorziening is het belangrijk om gebruik te maken van verschillende energiedragers: warmte, elektra en gas. De uitbreiding van de EPV maakt het mede mogelijk om de doelstelling van gemiddeld label B sneller dichterbij te brengen. Een te eenzijdige focus in dit stadium op ‘all-electric’-woningen zou een groot deel van de bestaande voorraad uitsluiten voor de EPV en brengt de doelstellingen van het Energieakkoord niet dichterbij.