Proces

Aangescherpte BENG-eisen gelden vanaf 1 juli 2020

De definitieve BENG-eisen zijn bekend. Minister Ollongren heeft haar ontwerpbesluit voor de Bijna Energieneutrale Gebouw-eisen voor nieuwbouwwoningen naar de Tweede Kamer gestuurd. De ingangsdatum is nu uitgesteld tot 1 juli 2020. De aanscherping van de eisen zorgt voor een kostenstijging van nieuwbouwwoningen.

De minister van BZK heeft de BENG-eisen iets aangepast als reactie op de internetconsultatie dit voorjaar. De BENG 1-eis, dat is de maximale energiebehoefte voor verwarmen en koelen van een gebouw, is aangescherpt en wordt gedifferentieerd bepaald.

De BENG 1-eis is afhankelijk van de mate van compactheid van een woning. Dat wil zeggen van de verhouding tussen het vloeroppervlak en het verliesoppervlak waarlangs warmte verloren kan gaan, zoals wanden, vloeren, daken en ramen. Hoe compacter de woning, hoe lager de eis, met een minimum van 55 kWh/m2.jaar.

Rekensoftware

De inwerkingtreding is een half jaar verschoven omdat de markt zich goed moet kunnen voorbereiden op de nieuwe bouweisen. De BENG-eisen gelden nu vanaf 1 juli 2020, mits de rekensoftware dan minimaal een half jaar klaar en uitgetest is.
In de nieuwe eisen krijgt een gezond binnenklimaat extra aandacht. Er is een maximum gesteld aan de luchtsnelheid van ventilatielucht in gebouwen, zodat bewoners geen tochtoverlast ervaren.

Reactie Aedes

Aedes vindt het realistisch dat de invoering van de nieuwe BENG-eisen is uitgesteld. Duurzaamheid bij nieuwbouw van sociale huurwoningen vindt Aedes erg belangrijk. Vooral omdat dit zorgt dat huurders een goede, energiezuinige en betaalbare woning hebben. Met de extra aandacht voor een gezond binnenklimaat is Aedes dan ook tevreden; dit vergroot het wooncomfort voor bewoners.

Duurzaamheid moet echter wel betaalbaar zijn. Aedes heeft in een reactie samen met de andere partijen uit het Lente-akkoord in de internetconsultatie al gewezen op de kostenstijging als gevolg van de aanscherping van de eisen. De nieuwe BENG-eisen kosten gemiddeld 27.000 euro per woning. Door het passend toewijzen kunnen corporaties deze kosten niet compenseren met een hogere huur. Dat betekent dat corporaties in plaats van 6, maar 5 nieuwe huurwoningen kunnen bouwen. Hierdoor ontstaat verlies aan nieuwbouwproductie.

Aedes heeft de minister gevraagd om maatregelen om corporaties bij deze kostenstijging te ondersteunen. In haar brief aan de Kamer komt zij hiervoor echter nog niet met concrete afspraken. Aedes zal hier dan ook opnieuw aandacht voor vragen.