Proces

Steeds meer aanvragen STEP-subsidie

Woningcorporaties hebben inmiddels al voor 28.485 sociale huurwoningen subsidie via de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) aangevraagd. Dat is een bedrag van ruim 85 miljoen euro. Corporaties kunnen nog tot 31 december 2018 een subsidieaanvraag indienen. Voor extra ambities in lopende aanvragen geldt een extra deadline van 31 oktober 2016.

Voor STEP is in totaal 395 miljoen euro subsidie beschikbaar om projecten te ondersteunen. De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan de verbetering van de Energie-Index (EI). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van BZK. De site van RVO.nl publiceert elke maand de stand van zaken van de STEP-aanvragen

Hogere subsidie voor hogere ambitie
Per 1 juli 2016 is de regeling gewijzigd en zijn de subsidiebedragen met terugwerkende kracht verhoogd. Corporaties met een lopende aanvraag voor STEP-subsidie voor renovaties die verder gaan dan een Energie-Index 1,2 krijgen bovendien de kans daarin onderscheid te maken tussen EI 0,8 of EI 0,6 of EI 0,4. De oude regeling gaf geen subsidie voor renovaties die verder gaan dan EI 1,2. Nu honoreert RVO die extra verbetering wel.

Corporaties kunnen tot en met 31 oktober 2016 de ambitieverhoging aanvragen. Daarvoor kunt u contact opnemen met RVO.nl. Het is belangrijk zeker te weten dat u deze ambitie waar kunt maken. Want als de verbetering van meer dan twee EI-klassen niet gehaald wordt, vervalt de hele subsidie.