Verdieping

Onderzoek naar knelpunten bij wijzigingen Energie-Index

Woningcorporaties ervaren knelpunten bij de veranderingen in de bepaling van de Energie-Index per 1 januari 2015. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek door Aedes bij een aantal corporaties. Aedes heeft daarom het ministerie van BZK per brief gevraagd om overleg.

De stelselwijziging roept vragen op over de consequenties voor beleid bij de corporaties. Per 1 januari 2015 geldt het Nader Voorschrift, een nieuwe rekenmethode die de Energie-Index (EI) bepaalt, het getal dat de energieprestatie van woningen uitdrukt. Deze methode leidt in sommige situaties tot een andere EI van huurwoningen. In het woningwaarderingsstelsel (WWS) is een nieuwe tabel opgenomen die het aantal WWS-punten bij de nieuwe EI aangeeft. Woningen kunnen door het Nader Voorschrift in een andere EI-puntenklasse belanden, waardoor de maximale huurprijzen van woningen veranderen.

Bestaande voorraad
De gevolgen van de invoering van het Nader Voorschrift lijken groter dan voorzien, blijkt uit het onderzoek van Aedes. Zo levert het vaststellen van het energiecertificaat extra werk op door het grote aantal nieuwe parameters. De stelselwijzigingen lijkt vooral bij corporaties met veel gestapelde bouw (meergezinswoningen) te leiden tot een daling van het aantal WWS-punten.

Verder lijkt de invoering het soms lastiger te maken om de noodzakelijke maatregelen te treffen om woningen energiezuinig te maken in het kader van de Stimuleringsregeling EnergiePrestatie (STEP) en/of het Convenant Energiebesparing.

Het ministerie heeft Aedes toegezegd om samen te onderzoeken in hoeverre de knelpunten door de invoering van het Nader Voorschrift tot problemen leiden. Indien nodig zal de STEP-regeling aangepast worden.

Vragen en antwoorden
Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Energie-Index op de huurprijzen van woningen? En heeft het gevolgen voor de energiesubsidie STEP? Lees het antwoord op deze en andere vragen in de vragen en antwoorden over het wijziging van energielabels.