Nieuws

Proeftuin aardgasvrije wijken: financiële bijdrage en leerprogramma

Het ministerie van BZK stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. In deze proeftuinen leren gemeenten hoe samen met bewoners, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere partijen een wijk succesvol van het gas afgehaald kan worden. Gemeenten kunnen tot 1 juli 2018 een aanvraag indienen bij het ministerie van BZK voor een decentralisatie-uitkering als bijdrage voor een proeftuin. Daarnaast is er een leerprogramma voor proeftuinen die later starten. 

In de Handleiding voor aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken van 1 mei 2018 beschrijft het ministerie van BZK de criteria waarop de ingediende aanvragen worden beoordeeld. In het plan van aanpak moet de gemeente onder meer aangeven hoe de proeftuin kan opgaan in bijvoorbeeld een gemeentelijk warmteplan of regionale energie- en klimaatstrategie. Ook de betrokkenheid en inzet van de corporatie en andere partijen moet in de aanpak staan.

Leerprogramma
De proeftuinen zijn de start van een breder meerjarenprogramma gericht op het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Dit programma is onderdeel van de besprekingen aan de Tafel Gebouwde Omgeving ter voorbereiding op het Klimaatakkoord. Gemeenten die verwachten in 2019, 2020 of 2021 te gaan starten met het aardgasvrij maken van een bestaande wijk, kunnen zich tot 1 juli 2018 aanmelden voor een leerprogramma over de proeftuinen.

Routekaart CO2-neutraal
Het ministerie van BZK schreef eerder al dat gemeenten niet alleen staan voor deze uitdaging. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Rijk en andere partners, zoals corporaties gaan hierbij helpen. De door de corporaties ingevulde Routekaart CO2-neutraal 2050 kunnen een goede basis zijn voor een wijkgerichte aanpak, aldus het ministerie van BZK.