‘Corporaties hebben andere partijen nodig om CO2-neutrale woningen te realiseren’

In de regio Drechtsteden bundelden ruim dertig organisaties hun krachten om gezamenlijk werk te maken van de energietransitie. Gemeentes, provincie, netbeheerder, warmteleverancier, onderwijs, bedrijfsleven, inwoners en vijf woningcorporaties zetten hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. Het gaat om de corporaties Rhiant, Woonkracht10, Woonbron Dordrecht, Tablis en Trivire. Tinka van Rood, bestuurder van Trivire uit Dordrecht, legt uit waarom deze samenwerking noodzakelijk is.

‘De verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving is gigantisch groot, in aantallen woningen en in geld. Ontwikkelingen gaan razendsnel. Corporaties kunnen dat niet alleen aanpakken. Daarom hebben wij deze samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het is vooral een erkenning dat de partijen elkaar nodig hebben om snelheid te maken en zaken slimmer aan te pakken’, zegt Van Rood.

Routekaart CO2-neutraal 2050
‘De vijf corporaties vullen nu individueel de Routekaart CO2-neutraal 2050 van Aedes in. Daarmee maken we allemaal ons eigen plan van aanpak om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben. Daarnaast hebben we een externe projectleider aangesteld die ons helpt om de gegevens uit die afzonderlijke routekaarten op te tellen. Die optelsom geeft ons inzicht in het aantal woningen, de locaties, het tempo en de maatregelen van de verduurzamingsopgave in deze regio van zeven gemeenten. En in de kosten van die opgave. Dat helpt ons vervolgens weer bij het bundelen van onze krachten als corporaties om regionaal de markt te benaderen. Bijvoorbeeld bij het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen’, zegt Van Rood.

‘Ook spiegelen we die optelsom van onze routekaarten aan de warmtevisie van de gemeentes in ons werkgebied. Zo krijgen we gezamenlijk een beeld van wat er nodig is. We gaan niet alleen met de gemeentes, maar ook met bijvoorbeeld de netbeheerder en de warmteleverancier in gesprek. Samen kijken we wie waar en waarmee aan zet is. Zo houdt de warmtevisie uitdrukkelijk rekening met de belangen van corporaties en huurders.’ 
 
Een van de belangrijkste doelen van de samenwerkingsovereenkomst is het aardgasvrij maken van alle gebouwen en woningen. ‘De overeenkomst is echter breder’, zegt Van Rood. Het gaat ook om het fors terugdringen van de energievraag door isolatie en bewustwording bij huurders en kopers. En om het duurzaam opwekken van de resterende energievraag.’

Gasvrij is niet het eindtraject
‘De overgang naar aardgasvrije woningen is niet het eindtraject. De warmte die het warmtenet op meerdere locaties gaat leveren, komt voorlopig uit een afvalenergiecentrale. Dat is een stap in de goede richting omdat de in het afval opgeslagen energie anders verloren gaat. Het warmtenet is daar echter niet van afhankelijk: de warmteleverancier onderzoekt nu al de mogelijkheden om het net aan te sluiten op aardwarmte.’

De partijen willen de aarde veilig stellen, maar over hoe dat het beste kan, lopen de meningen volgens Van Rood nog uiteen: ‘Wanneer je met dertig partijen een overeenkomst tekent, moet je ook compromissen sluiten. Bijvoorbeeld over de gehanteerde begrippen. De overeenkomst is gericht op een ‘Energieneutraal 2050’. Corporaties praten liever over ‘CO2-neutraal’. Die omschrijving maakt duidelijk dat corporaties de energievraag niet altijd op of in de woning kunnen opwekken. Er blijft altijd een restvraag over die externe energieleveranciers duurzaam moeten leveren.’

Meer informatie
De Drechtsteden zijn zeven gemeenten die samen een aaneengesloten stedelijk gebied vormen aan de zuidrand van de Randstad: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.  Hier vindt u meer informatie over de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050.