Publicaties

Aedes-publicatie CO2-neutrale woningen in 2050

Samen met een aantal woningcorporaties ontwikkelt Aedes verschillende vormen van ondersteuning voor het opzetten van duurzaamheidsbeleid. Op die manier kunnen corporaties zo veel mogelijk van elkaars werk profiteren. De notitie CO2-neutrale woningen in 2050: hoe dan? geeft een overzicht van die ondersteuning.

De komende jaren gaan woningcorporaties hun woningen in een hoger tempo energiezuiniger maken. Voor de korte termijn betekent dit dat corporaties in 2021 uitkomen op gemiddeld energielabel B voor hun woningen. Dat vraagt om een versnelling van de investeringen in zonnepanelen, woningisolatie en warmtenetaansluitingen. Op de lange termijn, uiterlijk 2050, zorgen corporaties ervoor dat hun woningen CO2-neutraal zijn. Beide ambities zijn in de Woonagenda vastgesteld.

Notitie
De notitie CO2-neutrale woningen in 2050: hoe dan? geeft een eerste korte beschrijving van de verschillende activiteiten en middelen die Aedes samen met een aantal corporaties ontwikkelt ter ondersteuning bij het opzetten van duurzaamheidsbeleid. Zo is het de bedoeling dat iedere corporatie in 2018 een eigen plan heeft hoe ze toewerkt naar die CO2-neutraliteit. Zij kunnen dit einddoel via verschillende scenario's invullen, op basis van lokale mogelijkheden en afspraken. De komende maanden gaat Aedes samen met corporaties een format voor zo'n plan van aanpak ontwikkelen.

Rapporten
Het format  is mede gebaseerd op twee rapporten. In het rapport van Finance Ideas heeft Aedes laten berekenen hoe op sectorniveau CO2-neutraliteit te realiseren is aan de hand van vier scenario’s. Per scenario is berekend welke investeringen dit vraagt. De scenario’s zijn voor corporaties een goed hulpmiddel om naar de eigen woningvoorraad, opgave en mogelijke mix van maatregelen te kijken.

Het rapport van Nieman Raadgevende Ingenieurs geeft een uitgebreide schets van de praktische stappen die corporaties op weg naar 2050 kunnen zetten. Daarbij is aandacht voor het onderscheid in bestaande bouw en nieuwbouw en voor stapsgewijze en sprongsgewijze manieren om aan de transitie te werken. Ook de verlaging van de woonlasten van huurders komen daarbij aan bod. Verder geeft Nieman inzicht in gebiedsgerichte maatregelen om samen met andere partijen duurzame energie op te wekken.