Proces

PBL en CPB: Klimaatmaatregelen nog niet concreet genoeg

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) presenteerden vandaag samen hun analyses van de eerste ronde klimaatonderhandelingen. Zij probeerden op verzoek van het Klimaatberaad de economische en maatschappelijke consequenties van de verschillende klimaatvoorstellen in kaart te brengen. Maar zowel het PBL als het CPB geven aan dat de kosten voor eindgebruikers en overheid op dit moment nog niet te berekenen zijn. 

Volgens het PBL bieden de in kaart gebrachte maatregelen voldoende kansen om de gestelde emissiereductiedoelen te halen. Maar de mogelijke instrumenten om deze doelen te halen zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Bovendien zijn de dwarsverbanden tussen de vijf tafels nog onduidelijk. Ook het CPB geeft aan de financiële effecten nog niet te kunnen berekenen, omdat de vervolgstappen onbekend zijn.

Gebouwde omgeving 
Aedes nam deel aan Klimaattafel Gebouwde Omgeving. De voorstellen van deze tafel zijn volgens het PBL het meest concreet. Ze doen enerzijds een beroep op individuele huizen- en kantorenbezitters en stellen anderzijds voor per wijk aan de slag te gaan. De voorgestelde maatregelen vanuit deze klimaattafel kunnen tot forse emissiereducties leiden, maar daarvoor moet de wijkaanpak wel goed aansluiten op verduurzamingsprikkels op individueel niveau, aldus het PBL.

Tevreden
Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad toont zich tevreden over de voorlopige analyses van CPB en PBL. ‘Het kabinet is nu aan zet. Het PBL geeft aan dat met onze voorstellen de 49 procent reductie haalbaar is. Het wachten is nu op politieke duidelijkheid. Met deze duidelijkheid kunnen de onderhandelingen voor een definitief Klimaatakkoord de beslissende fase in.’ Het kabinet zal binnen twee weken reageren op de analyses van PBL en CPB.